Δήμος Πύργου: Τακτική συνεδρίαση και βραβεύσεις

Σε τακτική συνεδρίαση προχωράει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου την Τρίτη 11-7-2017, στις 19.30 μ.μ ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Λήψη ...


Σε τακτική συνεδρίαση προχωράει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου την Τρίτη 11-7-2017, στις 19.30 μ.μ

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 151/2017 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
3. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 30/2017 απόφασης της επιχείρησης.

4. Λήψη απόφασης: α. Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύργου και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ) για τη λειτουργία και διαχείριση «Εργαστηρίου Ζωγραφικής Δήμου Πύργου» β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της.

5. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών και ψήφισης πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης απόδοσης της τιμητικής διάκρισης του Επίτιμου Δημότη, στους κ.κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ιωάννη Τσιρώνη, Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

6. Λήψη απόφασης έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύργου.

7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής με αντικείμενο τη διερεύνηση προσόντος (γνώστης της διαλέκτου Ρομανί) της προσληφθείσας διαμεσολαβήτριας ΡΟΜΑ καθώς και των επόμενων στη σειρά κατάταξης υποψηφίων.

8. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη: α. της από 16-5-2017 ένστασης της κ. Αναστασίας Οικονομοπούλου (ως φυσικό πρόσωπο – μέλος της διαλυθείσας αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου») και του Χρήστου Κατσίγιαννη (ως φυσικό πρόσωπο – μέλος της διαλυθείσας αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου») και β: της από 12-6-2017 συμπληρωματικής της ανωτέρω ένστασης του Χρήστου Κατσίγιαννη (ως φυσικό πρόσωπο – μέλος της μέλος της διαλυθείσας αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου») με Α.Μ. 206/2005, που στρέφεται κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11855/2-5-2017 απόφασης κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής που επέβαλε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου.

9. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη : α. της από 16-5-2017 ένστασης της Αναστασίας Οικονομοπούλου (ως φυσικό πρόσωπο – μέλος της διαλυθείσας αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου») και του Χρήστου Κατσίγιαννη (ως φυσικό πρόσωπο – μέλος της διαλυθείσας αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου») και β: της από 12-6-2017 συμπληρωματικής της από 16-5-2017 ένστασης του Χρήστου Κατσίγιαννη (ως φυσικό πρόσωπο – μέλος της μέλος της διαλυθείσας αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου») με Α.Μ. 206/2005, που στρέφεται κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11856/2-5-2017 απόφασης επιβολής ποινικής ρήτρας (ανασυνταγμένη) που επέβαλε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου.

10. Λήψη απόφασης έγκρισης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του μη λειτουργούντος σχολείου του Αγίου Γεωργίου Λαντζοίου στο εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφασης της Δ.Ε.Π.

11. Λήψη απόφασης έγκρισης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ανατολικού τμήματος του υπό αναστολή λειτουργίας, Δημοτικού Σχολείου Λασταιϊκων στον Οργανισμό «Το χαμόγελο του παιδιού», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 11/2017 απόφασης της Δ.Ε.Π.

12. Λήψη απόφασης έγκρισης της παραχώρησης της χρήσης μιας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Επιταλίου στο Νηπιαγωγείο Επιταλίου για το σχολικό έτος 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφαση της Δ.Ε.Π.

13. Λήψη απόφασης έγκρισης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αποστόλων στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων» για την χρησιμοποίησή του ως έδρα του συλλόγου, καθώς και για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 14/20177 απόφασης – εισήγησης της Δ.Ε.Π.

14. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών των αντικειμένων: 14.1 «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης και εντοπισμού οχημάτων» (τμηματική παραλαβή) 14.2 «Καθαρισμός υδραυλάκων Δ.Ε. Ωλένης» (τμηματική παραλαβή) 14.3 «Συντήρηση, Επισκευή και συμπλήρωση πυρασφάλειας – πυρόσβεσης θεάτρου Απόλλων» 14.4 « Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε επτά (7) μόνιμους υπαλλήλους του δήμου με θέμα τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

15. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακινήσεων εκτός έδρας.

16. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 3.697,04€ από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, στο δήμο.

17. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο, προστίμου λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων και ανάρτησης διαφημιστικών αφισών του κ. Μιχαλόπουλου Κων/νου του Βασιλείου.


Επίσης,

το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί Ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τo άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 8 του Κανονισμού Μεταλλίων και Τιμητικών Διακρίσεων του Δήμου Πύργου, με θέμα: «Απόδοση της τιμητικής διάκρισης του επίτιμου δημότη Πύργου, στους κ.κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ιωάννη Τσιρώνη, Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

COMMENTS

.
Όνομα

ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΣΗ/ΟΜΟΡΦΙΑ Αθλητισμός Αλτούνη Ανακοίνωση Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ Βιβλία μου Γιατί λέγεται... ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ Δελτίο Τύπου ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διεθνής Αμνηστία Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Εγραψαν Εκδήλωση ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική Προορισμοί Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δήμος Πύργου: Τακτική συνεδρίαση και βραβεύσεις
Δήμος Πύργου: Τακτική συνεδρίαση και βραβεύσεις
https://2.bp.blogspot.com/-1Kroe483SWQ/WV-65mbRFII/AAAAAAAB2pM/x0SMTcH9fYszUmeRkMujfB8v2Xp6MptDwCLcBGAs/s640/dhmotikosymvoulio-py.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-1Kroe483SWQ/WV-65mbRFII/AAAAAAAB2pM/x0SMTcH9fYszUmeRkMujfB8v2Xp6MptDwCLcBGAs/s72-c/dhmotikosymvoulio-py.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2017/07/blog-post_915.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2017/07/blog-post_915.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy