Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: 25 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απόψε

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 18:30, το δημοτικό συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Τα θέματα της...


Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 18:30, το δημοτικό συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Επικύρωση πρακτικών 13ης συνεδρίασης του δ.σ. στις 6/9/2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Χάρδας Δημήτριος)

2. Ενημέρωση για το πρόβλημα μόλυνσης του Περιβάλλοντος στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

3. Αίτημα προς ανεύρεση χρηματοδότησης για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και τα δίκτυα ακαθάρτων του οικισμού Βάρδας & ευρύτερης περιοχής στον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης (Εισηγητής: Δήμαρχος Κος Μοράντ Ναμπίλ Ιωσήφ)

4. Υποβολή πρότασης με τίτλο " Βελτίωση πρόσβασης - Ασφαλτοστρώσεις σε αγροτικές περιοχές του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης " στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» Μέτρο 04, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 : « Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και ένταξη της παραπάνω πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί (Εισηγητής: Δήμαρχος Κος Μοράντ Ναμπίλ Ιωσήφ)

5. Συμμετοχή του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης στην «Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

6. Προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστώ ν που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002101(Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

7. Διάθεση χώρου και κάλυψη κόστους λειτουργίας του θεσμού του Τοπικού Αστυνόμου στην Δ.Ε. Ανδραβίδας (Εισηγητής: Δήμαρχος Κος Μοράντ Ναμπίλ Ιωσήφ)

8. Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: « Οργανισμός Κοινωνικ ής Προστασίας -Αλληλεγγύης & Παιδείας », για το 2 υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 1/9/2014 - 31/8/2019(Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Χάρδας Δημήτριος)

9. Αποδοχή δωρεάς χρήσης του κοινόχρηστου χώρου της οικίας Μαστροβασίλη κυριότητας Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λεχαινών στο Δήμο, για ανάπλαση και εξωραϊσμό της περιοχής (Εισηγητής: Δήμαρχος Κος Μοράντ Ναμπίλ Ιωσήφ)

10. Παραχώρηση χώρου στον 1 ο όροφο του Κοινοτικού καταστήματος Κυλλήνης στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης(Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Χάρδας Δημήτριος)

11. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε κατάστημα Υ.Ε. στην Τ.Κ. Κυλλήνης(Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

12. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε κατάστημα Υ.Ε. στην Δ.Κ. Λεχαινών (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

13. Τροποποίηση άρθρου 8 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

14. Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

15. Έγκριση διόρθωσης απογραφής έναρξης (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

16. Διαγραφή χρεών (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

18. Διάθεση πίστωσης για εκδήλωση (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

19. Έγκριση χορήγησης 3 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις Δ.Κ. Βάρδας (αριθ. Μελέτης 47/2016) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

20. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Σ.Π.) & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδων Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) της εργασίας ΜΕ ΤΊΤΛΟ: «Επισκευή - συντήρηση αντλιοστασίων - υδατοπύργων - δεξαμενών Δ.Ε. Βουπρασίας (αρ.μελ.: 6/2016)» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

21. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Σ.Π.) & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδων Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) της εργασίας με τίτλο: «Επισκευή - συντήρηση αντλιοστασίων - υδατοπύργων - δεξαμενών Δ.Ε. Ανδραβίδας, Κάστρου - Κυλλήνης, Λεχαινών (αρ.μελ.: 5/2016)» & χορήγησης παράτασης προθεσμίας (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

22. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας με τίτλο: «Καταγραφή - Καταμέτρηση Υδρομετρητών 2017 (αρ.μελ.: 15/2017)» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος) 

23. Αλλαγή θέσης ανόρυξης γεώτρησης στην Τ.Κ. Κυλλήνης (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

24. Οριστική παραλαβή μελέτης: «Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Αθλητικού Κέντρου Ν. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

25. Οριστική παραλαβή μελέτης: «Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ιππικού Κέντρου Δ.Κ. Ανδραβίδας» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος) 26. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ Τ.Κ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ και ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

COMMENTS


.
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρτεμις Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ Γιατί λέγεται... ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Εκδήλωση ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: 25 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απόψε
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: 25 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απόψε
https://4.bp.blogspot.com/-Z3_QfDADMz8/WgmqllUC5mI/AAAAAAACHmI/6GdChQgL3J4vT5jEaYvksKTGQaGAmxVggCLcBGAs/s640/P1110038.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-Z3_QfDADMz8/WgmqllUC5mI/AAAAAAACHmI/6GdChQgL3J4vT5jEaYvksKTGQaGAmxVggCLcBGAs/s72-c/P1110038.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2017/11/25_13.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2017/11/25_13.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy