Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018

Το Τεχνικό Πρόγραμα του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για το 2018, παρουσιάστηκε στο προχθεσινό δημοτικό συμβούλιο. Την εισήγηση έκανε ο ...Το Τεχνικό Πρόγραμα του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για το 2018, παρουσιάστηκε στο προχθεσινό δημοτικό συμβούλιο.

Την εισήγηση έκανε ο Γιώργος Τσουραπάς, Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας.
Θυμίζουμε ότι ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και πως ο αρμόδιος ανρτιδήμαρχος, Χρήστος Παλαιολόγος, απουσίαζε από την συνεδρίααση για ακόμη μια φορά...

ΛΕΧΑΙΝΑ 08-12-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ

Ο Αν. Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας 
Τσουραπάς Γεώργιος 
Μηχ/γος Μηχανικός με βαθμό α΄

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί τη βάση αλλά και προϋπόθεση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου, που εγκρίνεται με ιδιαίτερη διαδικασία και ελέγχεται από τα Όργανα της Κεντρικής Διοίκησης. Η σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος περιορίζεται από σειρά διαδικαστικών και πρακτικών ζητημάτων που θέτουν συγκεκριμένα όρια και ως ένα βαθμό, υποδεικνύουν τις κατευθύνσεις και τον προγραμματικό σχεδιασμό του Δήμου. Τα ζητήματα αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα:

α. Οι επαναλαμβανόμενες μειώσεις της κρατικής χρηματοδότησης των Δήμων τα τελευταία χρόνια και η αντικειμενική αδυναμία συγκέντρωσης ίδιων πόρων, εξαιτίας της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών καθιστούν πρακτικά αδύνατη την ενσωμάτωση νέων φιλόδοξων αναπτυξιακών έργων.

β. Η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή χωρίς να γνωρίζουμε τις πιστοποιήσεις που θα γίνουν έως τον Δεκέμβριο (για τα έργα του Τ.Π. 2017), επομένως δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε το Χρηματικό Υπόλοιπο χρήσης 2017, περιορίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα μόνο στις εξασφαλισμένες πιστώσεις για το 2018 (ΚΑΠ Επενδ. Δαπάνες 2018, Πυροπροστασία 2018, έργα για τα οποία υπάρχει απόφαση ένταξης).

γ. Η κατάσταση της Τεχνικής Υπηρεσίας από άποψη δυναμικού, σε ότι αφορά τις ειδικότητες και τον αριθμό των στελεχών, παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις συνεχόμενες αλλαγές της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων, επιβραδύνουν την αποτελεσματική λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Παρόλα αυτά η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε εξήντα επτά (67) μελέτες, έως και σήμερα για τον Δήμο και για τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα, διεξήγαγε έως και σήμερα είκοσι πέντε (25) ανοικτούς και συνοπτικούς διαγωνισμούς συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2.000.000,00 €. Παρά τις παραπάνω αντικειμενικές δυσκολίες, κάθε χρόνο ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης συντάσσει το Τεχνικό Πρόγραμμα του επόμενου έτους και στο πλαίσιο των θεσμικών απαιτήσεων:

α. θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους,
β. λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και προτάσεις των Οργάνων του (Συμβούλια Κοινοτήτων, Επιτροπή Διαβούλευσης κ.λπ.) και θέτοντας προτεραιότητες που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών των υποδομών του και στο πλαίσιο του δυνατού των πολιτών,
γ. αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους των Υπηρεσιών του.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα, συντάχθηκε σύμφωνα με οδηγίες που δόθηκαν με την ΚΥΑ (Υπ. Οικονομικών & Εσωτερικών), οικ. 25595/28.07.2017 (ΦΕΚ 2658 – τεύχος Β΄) με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018», ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ΚΥΑ και την παράγραφο Α.1 του άρθρου 3, «οι πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων, ως έσοδα από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού και ιδιαίτερα στις κατηγορίες : …………. ……………… ,
παραγρ. Α.1-περίπτ. 7 : έσοδα από ΚΑΠ-Επενδυτικές δαπάνες (πρώην ΣΑΤΑ), παραγρ. Α.1-περίπτ. 8 :κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων καθώς και αντισταθμιστικών οφελών, παραγρ. Α.1-περίπτ. 9 : κάλυψη δαπανών που αφορούν πυροπροστασία, υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίσθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της με αριθ. : 23976/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2311),

αναλυτικότερα :

• Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην ΣΑΤΑ), πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στο Δήμο, επί δώδεκα, δηλαδή :

- Η πρώτη εντολή για το 2017, λαμβάνοντας υπόψη αντίγραφο του Γραμματίου Είσπραξης που μας προσκόμισε ο Δημοτικός Ταμίας, ανήλθε στο ποσό των 29.052,50 €, επομένως το ποσό που θα πρέπει να προϋπολογισθεί για το 2017, είναι : 29.052,50 € Χ 12 μήνες = 348.630,00 €. Επίσης στο παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται ποσό 453.963,60 € για συνεχιζόμενα έργα και ποσό 1.099.513,00 € για νέα έργα .

- Το ποσό που θα εγγραφεί για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016, λαμβάνοντας υπόψη αντίγραφο του Γραμματίου Είσπραξης που μας προσκόμισε ο Δημοτικός Ταμίας, ανήλθε στο ποσό των, 90.464,10 € (στο συγκεκριμένο ποσό έχει υπολογισθεί και η παρακράτηση του 0,15 % που γίνεται από το Τ.Π. & Δ), εκ των οποίων τα 53.600,00 € θα διατεθούν για έργα, επομένως θα εγγραφούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα, τα υπόλοιπα για «εργασίες» & «προμήθειες», δηλαδή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών πυροπροστασίας, οι οποίες ως γνωστόν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό,

- Τέλος, το ποσό που αφορά την κάλυψη δαπανών επισκευών & συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν το 2016, λαμβάνοντας υπόψη αντίγραφο του Γραμματίου Είσπραξης που μας προσκόμισε ο Δημοτικός Ταμίας, το ποσό που αποδόθηκε είναι, 40.700,00 €, όμως επειδή το ποσό αυτό αποδίδεται στις Σχολικές Επιτροπές (Α΄-θμιας & Β΄-θμιας Εκπαίδευσης) και εκτελούν αυτές απευθείας τα έργα – εργασίες συντήρησης, δεν θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2017, θα ενταχτεί στον προϋπολογισμό και θα αποδοθεί στην συνέχεια στα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα.

Το Γενικό Σύνολο των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το τρέχον έτος, ανέρχεται στο ποσό των 1.955.706,00 €. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι για την σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, εξεδόθη από την υπηρεσία μας το με αριθ. πρωτ. : 14081/06-11-2017 έγγραφο, με το οποίο ενημερώθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών & Κοινοτικών Κοινοτήτων, για την κατάθεση προτάσεων, σύμφωνα με συνημμένο πίνακα ο οποίος τους ενημέρωνε αναλυτικά για τα διαθέσιμα ποσά, καθώς επίσης και για την κατανομή ανά Δ. & Τ.Κ.

Ο Αναπλ. Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

Τσουραπάς Γεώργιος 
Μηχανολόγος Μηχανικός με βαθμό Α΄

COMMENTS

.
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ Βιολέτης ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Εκδήλωση ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018
https://4.bp.blogspot.com/-h4fvy68ivA4/Wju3TKuGo3I/AAAAAAACPKc/y8kOaSrxJLU5Cm4vfaI7HgwICV1vUj95ACLcBGAs/s640/%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A3%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2592%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3-%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2597%25CE%25A3.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-h4fvy68ivA4/Wju3TKuGo3I/AAAAAAACPKc/y8kOaSrxJLU5Cm4vfaI7HgwICV1vUj95ACLcBGAs/s72-c/%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A3%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2592%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3-%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2597%25CE%25A3.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2017/12/2018_21.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2017/12/2018_21.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy