Πύργος: Διαγωνισμός για μίσθωση μηχανημάτων λόγω κατολισθητικών φαινομένων και βατότητας αγροτικού δικτύου

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φ...


Πρόσκληση για διαπραγμάτευση λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και εξασφάλισης βατότητας στο αγροτικό δίκτυο Δήμου Πύργου» σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2, περίπτωση γ΄ του ν.4412/2016 προχώρησε ο Δήμος Πύργου, με χρόνο υποβολής των προσφορών μέχρι την Τρίτη 22 Μαίου και ώρα 10.30 π.μ. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προτίθεται να προβεί στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2, περίπτωση γ΄ του ν.4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων.

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στο κτίριο που στεγάζονται οι Δημοτικές Υπηρεσίες («Πολύκεντρο») οδός Τ. Πετροπούλου & Πατρών, Πύργος στις 22/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την Τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 17/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής παρουσία των συμμετεχόντων ή εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.

Η εκτιμώμενη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Εβδομήντα τεσσάρων Χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.). Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται στη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Η συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία είναι ανοικτή, επί ίσοιςόροις, σε όσους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι.

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους, παρά μόνο εάν μετά την υπογραφή της σύμβασης εάν κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή. Γίνεται δεκτή η υποβολή προσφορών ανά ομάδα εργασιών.

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους: 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αντικείμενο της υπηρεσίαςείναι η μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και την εξασφάλιση στοιχειώδους βατότητας στο αγροτικό δίκτυο των Τοπικών Κοινοτήτων που υπέστησαν ζημιές μετά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στις 6 Μαίου 2018.

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος μέχρι τις 6/7/2018.

3.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) (άρθρο 86 του Ν.4412/2016).

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας καθώς και για επιμέρους τμήματα αυτής. Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση και να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους (3) τρειςυποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους:

• «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
• «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
• «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Α. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου, πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

α) Αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση
β) Την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. από την οποία εξακριβώνεται η ισχύς, η τάξη και η κατηγορία έργων. Προκειμένου περί εμπειροτεχνών η βεβαίωση εγγραφής στα Νομ. Μητρώα. Προκειμένου περί λοιπών επαγγελματιών βεβαίωση εγγραφής στα οικεία επιμελητήρια.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ούτε σε πτωχευτικό συμβιβασμό
ε) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
στ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
ζ) Εγγυητική συμμετοχής: «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

η) Σε περίπτωση νομικού προσώπου: αα)Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει ότι η υπόχρεη σε καταχώρηση στο ΓΕΜΗ εταιρία δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ούτε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

ββ) Νομιμοποιητικά έγγραφα ως εξής:
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:
• Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού
• Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:
• Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
• Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες:
• Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού
• Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:
• Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και
β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι για τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) εάν η κατάθεση εντός της οριζόμενης με την παρούσα πρόσκληση καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή, μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό τις εν λόγω καταστάσεις και στη συνέχεια θα πρέπει να προσκομισθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Β.Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος και να περιέχει τα εξής: Άδειες κυκλοφορίας των απαιτούμενων μηχανημάτων έργων καθώς και αντίγραφα των τελών κυκλοφορίας τους, του Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και των ασφαλιστήριων συμβολαίων τους σε ισχύ, σύμφωνα με την υπ.αριθ.32/2018 μελέτη της ΔΤΥ & Π, ή ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης μηχανημάτων Άδειες χειριστών μηχανημάτων έργου της προσφερόμενης κατηγορίας Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι: α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γ.Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος, συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο περιλαμβάνεται στην μελέτη και υπογράφεται από τον προσφέροντα. Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την συνολική οικονομική προσφορά, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα. Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές 

Η συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν.4412/2016 και αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως αυτά ενδεικτικά απαριθμούνται στις διατάξεις του ν.4412/2016.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία της ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν.4412/2016.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου.

9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα υπογραφεί κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τα άρθρα 132 και 201 του ν.4412/2016 όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παραλαβή πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν.4412/2016 αναλογικά εφαρμοζόμενο

12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.4 του ν.4412/2016 κατ' ελάχιστο:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και παρακράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011) και των σχετικών κρατήσεων επί της παρακράτησης.

13. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016.

14. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

15. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), μέχρι τις 22–05- 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δήμο Πύργου, Πλατεία Σάκη Καράγιωργα, Τ.Κ.: 27131, Πύργος.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : τηλ. 2621025383 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, αρμόδιος κος Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος.

COMMENTS

.
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ Βιολέτης ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Εκδήλωση ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Πύργος: Διαγωνισμός για μίσθωση μηχανημάτων λόγω κατολισθητικών φαινομένων και βατότητας αγροτικού δικτύου
Πύργος: Διαγωνισμός για μίσθωση μηχανημάτων λόγω κατολισθητικών φαινομένων και βατότητας αγροτικού δικτύου
https://1.bp.blogspot.com/-8czm2IJUFMI/Wv13JQFHQPI/AAAAAAACphE/5k8iwzOz2TYLlNFcT6W65mzdVFHylQP2gCLcBGAs/s640/bulldozer-2195329_960_720.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-8czm2IJUFMI/Wv13JQFHQPI/AAAAAAACphE/5k8iwzOz2TYLlNFcT6W65mzdVFHylQP2gCLcBGAs/s72-c/bulldozer-2195329_960_720.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2018/05/blog-post_435.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2018/05/blog-post_435.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy