Δήμος Ηλιδας: Συνεδρίαση την Παρασκευή

Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση προχωράει το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30΄ με τα κάτω...


Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση προχωράει το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30΄ με τα κάτωθι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέματα Προεδρείου: 

1. Γνωμοδότηση περί μεταβολών Σχολικών Μονάδων Α΄θμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2019-2020

2. Δημιουργία ενεργειακής κοινότητας από τον Δήμο Ήλιδας σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς

3. Συμμετοχή του Δήμου Ήλιδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις ‘Δρόμος της Εκεχειρίας 2019’

4. Έγκριση συμμετοχής αποστολής τού Δήμου Ήλιδας στη διοργάνωση των 53ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων 2019 στην Ούφα της Ρωσίας.

5. Έγκριση της 125/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», με θέμα ‘Έγκριση προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019, σύμφωνα με την αριθμ. 1126/28.11.2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ’

6. Έγκριση της 112/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», με θέμα «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018»

7. Παραχώρηση του πρ. δημοτικού σχολείου ΤΚ Δαφνιώτισσας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφνιώτισσας, προκειμένου να χρησιμοποιείται ως έδρα του.

8. Παραχώρηση αίθουσας του πρ. δημοτικού σχολείου ΤΚ Αγ. Δημητρίου, στον Πανελλήνιο Σύλλογο αποφοίτων/φοιτητών μεταπτυχιακών σπουδών στη Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ)/ Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ), προκειμένου να χρησιμοποιείται ως έδρα του.

9. Επί αιτήματος Συλλόγου Νέων Ελλήνων ΝΕΒΕ ΡΟΜΑ για παραχώρηση δημοτικού χώρου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγασή του.

10. Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ)

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος Χρ. Χριστοδουλόπουλος)

11. 11η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2018

2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, Σωκράτη Α. Καλύβα, κατόπιν της 404/2018 ΑΟΕ.

Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών: 
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Στ. Γκουβίτσα)

13. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις – Εξειδίκευση πιστώσεων

14. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 27817/29.11.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

15. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 27920/29.11.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

16. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 28003/30.11.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

17. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 25546/4.12.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

18. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 28369/6.12.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

19. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 28541/7.12.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

20. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 28596/10.12.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

21. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους έτους 2018 που αφορούν ΤΑΠ παρελθόντων ετών, βάσει της υπ΄αριθμ. 29298/17.12.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας.

22. Διαγραφή οφειλών από χρημ. καταλόγους λόγω εξόφλησης με οίκοθεν βεβαίωση

23. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

25. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών, έτους 2019 26. Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων. 27. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Αυγής Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Τσεριώνης)

28. 11η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018

29. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 €, έτους 2019 (άρθρο 15 Π.Δ.171/87).

30. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Eργα αντιμετώπισης ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ηλιδας»[ αρ .μελ. 46/2018].

31. Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη του έργου με τίτλο «Eργα αντιμετώπισης ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ήλιδας» [αρ. μελ. 46/2018].

32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποία Τ.Κ Αγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» [αρ. μελ.18/2014]

33. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψης της Τ.Κ Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν.Ηλείας» [αρ. μελ. 10/2016]

34. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (κωδ. MIS 340205)»

35. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδά έργα στον οικισμό Ανάληψης στην Τ.Κ Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν.Ηλείας» [αρ.μελ 9/2017].

36. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων».

37. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας».

38. Έγκριση απ΄ ευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Βικτωρίας Τεφάνη και έγκριση έκθεσης- γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης αξίας του

39. Έγκριση απ΄ ευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Ευσταθίας Τεφάνη - Χαρίκλειας συζ. Χρήστου Τεφάνη και έγκριση έκθεσης- γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης αξίας του

Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ε. Παναγιωτόπουλος)

40. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών στον κ. Παναγόπουλο Ιωάννη του Χρήστου

41. Έγκριση αιτήματος παράτασης της Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης με τον Νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα 2016/679»

42. Σιωπηρή παράταση μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το 5ο Νηπιαγωγείο Αμαλιάδας.

COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Αλις Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μίγκος Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δήμος Ηλιδας: Συνεδρίαση την Παρασκευή
Δήμος Ηλιδας: Συνεδρίαση την Παρασκευή
https://2.bp.blogspot.com/-RPZmLGalTPo/XBqzNcjqqXI/AAAAAAADOwI/eq9U2OiAdbUH8w1_DfpVshAUa9fxcnwrwCLcBGAs/s640/P1150067.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-RPZmLGalTPo/XBqzNcjqqXI/AAAAAAADOwI/eq9U2OiAdbUH8w1_DfpVshAUa9fxcnwrwCLcBGAs/s72-c/P1150067.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2018/12/21-2018-18.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2018/12/21-2018-18.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy