Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Προτάσεις χρηματοδότησης δικτύων ύδρευσης-αποκατάστασης ΧΑΔΑ, παιδικών σταθμών

Στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο να συζητούνται προ ημερησίας διατάξεως διάφορα θέματα , ερωτήσεις κλπ τα...


Στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο να συζητούνται προ ημερησίας διατάξεως διάφορα θέματα , ερωτήσεις κλπ τα οποία καταναλώνουν πολύ μεγάλο χρόνο από τη συνεδρίαση (πολλές φορές τίθενται και ζητήματα απλά και μόνο για δημιουργία εντυπώσεων)

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά θέματα της ημερήσιας διάταξης να περνούν «κατά την εισήγηση»λόγω κόπωσης και έλλειψης χρόνου , με αποτέλεσμα να μην ενημερώνονται γι αυτά οι Δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και πολλοί πολίτες που προσέρχονται στις συνεδριάσεις προκειμένου να πληροφορηθούν για τα θέματα του Συμβουλίου

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης υπήρξαν 5 τέτοια θέματα που αφορούν χρηματοδοτήσεις και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα , πολύ σημαντικά όπως η ύδρευση 

Για το σκοπό αυτό τα αναφέρουμε για την πληροφόρηση των Δημοτών

1. «Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» Με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» του έργου,

* Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Κάστρου, Τ.Κ. Μέλισσας, Τ.Κ. Μπορσίου, Τ.Κ. Νεάπολης ,Τ.Κ. Κουρτεσίου, ΤΚ Αετορράχης(Δάφνη) και ΤΚ Ψαρίου

* και Συντηρήσεις σωληνώσεων υδατοπύργων»

Το υποβαλλόμενο στο ανωτέρω πρόγραμμα έργο αφορά την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στις περιοχές .Κ. Κάστρου, Τ.Κ. Μέλισσας, Τ.Κ. Μπορσίου, Τ.Κ. Νεάπολης ,Τ.Κ. Κουρτεσίου, ΤΚ Αετορράχης (Δάφνη) και ΤΚ Ψαρίου καθώς και συντηρήσεις σωληνώσεων σε υδατοπύργους τα οποία βάσει και του απαιτούμενου σχεδίου συμβατότητας με τις υφιστάμενες λεκάνες απορροής θα συντελέσουν στην εξασφάλιση επαρκούς ποιότητας και ποσότητας ύδατος στις εν λόγω περιοχές με την αντικατάσταση σωληνώσεων αμιάντου και πολυαιθυλενίου 1ης γενιάς με σωληνώσεις 3ης γενιάς .

Συνολικά θα γίνει αντικατάσταση 12.720 μ και προβλέπεται η αντικατάσταση των σωληνώσεων των υδατόπυργων στις Τ.Κ Νησίου, Ψαρίου, Μανωλάδας, Νεάπολης, Στρουσίου ,Μέλισσας και Μυρσίνης με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες νερού που παρατηρούνται αυτή τη στιγμή.

ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ 


2. «Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Άξονας Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» Με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του έργου,

* Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μυρσίνης και Ανδραβίδας

* Το υποβαλλόμενο στο ανωτέρω πρόγραμμα έργο αφορά την ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή «Ράχη» Μυρσίνης (1,5 χλμ μήκος περίπου )καθώς και στον συνοικισμό Αγ. Γεωργίου ( μήκος 2660μ) της Αγροτικής περιοχής Ανδραβίδας βάσει των υφιστάμενων προδιαγραφών με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ 


3. Υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.

ΕΡΓΟ 1: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ- ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ Τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π. . 99/2017

ΕΡΓΟ 2: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ Τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π. . 99/2017

ΕΡΓΟ 3: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΡΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ Τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π. . 99/2017

Τα υποβαλλόμενο στο ανωτέρω πρόγραμμα έργα αφορούν εργασίες για την εναρμόνιση με τις ισχύουσες διατάξεις του Π. . 99/2017 στους ήδη λειτουργούντες βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς (Ανδραβίδα, Λεχαινά, Βάρδα) όπως αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων , τροποποιήσεις διαμερισματοποίησης, πυρασφάλεια κα

ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150 Χιλιάδες ευρώ 

4.«Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Άξονας Προτεραιότητας «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό» Με τίτλο «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)» του έργου,

* Αποκατάσταση ΧΑΔΑ .Κ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΡΟΣΕΛΗ»»
Το υποβαλλόμενο στο ανωτέρω πρόγραμμα έργο αφορά έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ . Τ.Κ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΡΟΣΕΛΗ»


1. Συλλογή διασκορπισμένων ελαφρών «μικροαπορριμμάτων» και εναπόθεσή τους στο υπό διευθέτηση απορριμματικό ανάγλυφο.

2. Εργασίες διαμόρφωσης του απορριμματικού αναγλύφου του Χ.Α. .Α.

3. Κατασκευή στρώσης γεωλογικού φραγμού, αποστράγγισης ομβρίων

4. Κατασκευή επιφανειακής κάλυψης, συνολικού πάχους 1,0 m, αποτελούμενης από στρώμα γαιώδους υλικού (0,70 m) και από στρώμα εδαφικού υλικού-φυτοχώματος (0,30 m).

5. Κατασκευή παραθύρων παθητικής εκτόνωσης βιοαερίου.

6. Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων όπως αυτά σχεδιαστούν στην φάση της Οριστικής Μελέτης Αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α.

7. Κατασκευή περιμετρικής εσωτερικής οδοποιίας – αντιπυρικής ζώνης.

8. Έργα μετατόπισης του υφιστάμενου Έργα μετατόπισης του υφιστάμενου συστήματος πυρόσβεσης εφόσον κριθεί αναγκαίο.

9. Λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων με κατάλληλες φυτεύσεις και ανάπτυξη πρασίνου.

10. Οριοθέτηση/περίφραξη Χ.Α. .Α και κατασκευή πύλης εισόδου.

11. Διάνοιξη της αποστραγγιστικής τάφρου στα βορειανατολικά όρια του Χ.Α.Δ.Α. η οποία έχει ήδη προβλεφθεί και αποτυπωθεί στα σχέδια αναδασμού του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.

12. Κατασκευή τσιμεντοστρωμένου τμήματος οδού πρόσβασης στο Χ.Α. .Α. με τα απαραίτητα τεχνικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οριστικής μελέτης

ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 


5. «Υποβολή Πρότασης του Δήμου με τίτλο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης (Δ.Κ. Βάρδας – Τ.Κ. Νησίου) » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, Άξονα Προτεραιότητας 2 – «Προστασία του Περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο « Δράση 6.b.1.1-b_2. Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης ο Δήμος μας υποβάλλει πρόταση για την ένταξη της Πράξης : «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης (Δ.Κ. Βάρδας – Τ.Κ. Νησίου)» .

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά την αντικατάσταση των αγωγών του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στην ΔΚ Βάρδας και ΤΚ Νησίου, το οποίο εκτείνεται συνολικά σε μήκος περίπου 8,7 χλμ. με πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) διαφόρων διατομών. Επίσης, προτείνονται παρεμβάσεις στο δίκτυο όπως συνδέσεις, κατασκευή φρεατίων, , δικλείδων, κλπ. προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική εικόνα και λειτουργία του δικτύου ύδρευσης .

ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 625 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Αλις Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μίγκος Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Προτάσεις χρηματοδότησης δικτύων ύδρευσης-αποκατάστασης ΧΑΔΑ, παιδικών σταθμών
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Προτάσεις χρηματοδότησης δικτύων ύδρευσης-αποκατάστασης ΧΑΔΑ, παιδικών σταθμών
https://2.bp.blogspot.com/-oFGZMaSSg20/XDSnpNJEiKI/AAAAAAADRhk/bEvCCekXVTMQ-Aot2Mq-xHis8kkcvGhMgCLcBGAs/s640/%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2592%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3-%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2597%25CE%25A3.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-oFGZMaSSg20/XDSnpNJEiKI/AAAAAAADRhk/bEvCCekXVTMQ-Aot2Mq-xHis8kkcvGhMgCLcBGAs/s72-c/%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2592%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3-%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2597%25CE%25A3.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2019/01/blog-post_141.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2019/01/blog-post_141.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy