Συνεδρίαση Δ.Σ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, στις 19.00', το δημοτικό συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης. ...


Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, στις 19.00', το δημοτικό συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Συγκεκριμένα:

1. Επικύρωση πρακτικών 20ης συνεδρίασης του δ.σ. στις 1/10/2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

2. Επικύρωση πρακτικών 21ης ειδικής συνεδρίασης του δ.σ. στις 19/10/2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

3. Επικύρωση πρακτικών 22ης συνεδρίασης του δ.σ. στις 19/10/2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

4. Υποβολή πρότασης με τίτλο: Έργο Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Βάρδας και ευρύτερης περιοχής Βουπρασίας στο Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη- Άξονας Προτεραιότητας 14 με τίτλο : Ολοκλήρωση των Υποδομών Συλλογής & Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητα (Πληθυσμός 2000-15000) (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

5. Υποβολή πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 1 (α.π. 1) «αστική αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» με τίτλο έργου « αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση σχολικών μονάδων Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης» (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

6. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της Π.Δ.Ε. με κωδικό 14.6i.26.5.7 και τίτλο: Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Π.Δ.Ε. και δικτύωσή τους (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

7. Μίσθωση Σιδηροδρομικού Σταθμού Ανδραβίδας και Οικήματος Εργατών στο Σ.Σ. Λεχαινών (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνεργασία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με το ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

9. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης έτους 2019 (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

10. Γνωμοδότηση για προϋπολογισμό, οικον. Έτους 2018 του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης & Παιδείας» (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος του Ν.Π. Κος Μίγκος Ανδρέας)

11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στην εταιρεία ΚΟΤΥΧΙ Α.Ε. για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 2014-2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

12. Αναπλήρωση κενωθείσας θέσης τακτικού μέλους της μειοψηφίας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για το υπόλοιπο της θητείας 6/3/2017-31/8/2019(Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

13. Αντικατάσταση μέλους και εκλογή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης & Παιδείας», για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 1/9/2014- 31/8/2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

14. Αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους της επιτροπής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών- ακινήτων ) του Δήμου, για το έτος 2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

15. Αντικατάσταση παραιτηθέντος αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου, για έργα προϋπολογισμού άνω των 5869,41 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

16. Αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2019Δήμου (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

17. Επιβολή και καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας για το έτος 2018 και εφεξής (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

18. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης CASTRO BEACH HOTEL , ως εποχιακή(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

19. Διάθεση πίστωσης για τέλεση μνημόσυνου (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

20. Διάθεση πίστωσης για εκδηλώσεις εορτασμού 25ης Μαρτίου 1821(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

21. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου (Εισηγητής: ΑΔ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας και Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ, κος Παλαιολόγος Χρήστος

22. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Επισκευές & συντηρήσεις αντλιοστασίων Δήμου (αριθ. Μελέτης: 61/2018) και χορήγηση παράτασης προθεσμίας (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

24. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση οδών Αγίου Νικολάου & Θερμοπυλών – Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού όμβριων Δ.Κ. Βάρδας(Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

COMMENTS

.
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Πύργος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Συνεδρίαση Δ.Σ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Συνεδρίαση Δ.Σ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης
https://4.bp.blogspot.com/-ASVYDX1MHZQ/XG6I22i8QfI/AAAAAAADXZ8/7bWvY8fz3FIbH4WlPVZ1BTYboL_v8FijACLcBGAs/s640/%25CE%2594%25CE%25A3%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2592%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3-%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2597%25CE%25A3.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-ASVYDX1MHZQ/XG6I22i8QfI/AAAAAAADXZ8/7bWvY8fz3FIbH4WlPVZ1BTYboL_v8FijACLcBGAs/s72-c/%25CE%2594%25CE%25A3%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2592%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3-%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2597%25CE%25A3.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2019/02/blog-post_365.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2019/02/blog-post_365.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy