Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: 200.000 ευρώ για πλημμύρες + 250.000 ευρώ για λειψυδρία

* Σε εξέλιξη ηλεκτρονικής δημοπράτησης δέκα [10] έργα To ποσό των 200.000 ευρώ, πήρε χθες ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, για την αντιμε...* Σε εξέλιξη ηλεκτρονικής δημοπράτησης δέκα [10] έργα

To ποσό των 200.000 ευρώ, πήρε χθες ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, για την αντιμετώπιση πλημμυρών και τα οποία θα διατεθούν σε Βάρδα και Λεχαινά.

Επίσης, ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 250.000 ευρώ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας κι αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει ποτέ άλλος δήμος για το ίδιο θέμα.

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ο δήμος έχει πάρει για ασφαλτοστρώσεις και αγροτική οδοποιία, ενώ στη διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπράτησης βρίσκονται συνολικά δέκα [10] έργα που η δημοτική αρχή είναι σίγουρη ότι θ’ αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών προς το καλύτερο.

Κάτι που, ακόμα, πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η δημοτική αρχή, αν και δεν βρήκε όταν ανέλαβε καμία μελέτη που να μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα, με τη συνεργασία του Τμήματος Προγραμματισμού, της Τεχνικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Συνεργατών, έχουν φτιάξει και καταθέσει δεκάδες μελέτες, αναμένοντας το επόμενο εξάμηνο να ενταχθούν σε προγράμματα πολλά έργα που θ’ αφορούν όλο τον δήμο.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο θέμα του νερού με προτάσεις για αλλαγή των σωλήνων αμιάντου όπου ακόμα υπάρχουν καθώς και την βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας του νερού για τους δημότες.

Στις 27 Ιουλίου 2018, σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, στο 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που είχε τίτλο : «Αναµόρφωση ισχύοντος προϋπολογισµού του ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, οικονοµικού έτους 2018», εκτός των άλλων, αναφέρθηκαν και τα κάτωθι: 

[…] Η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου µε την από 26/7/2018 εισήγηση της, προτείνει τις ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων, οι οποίες υιοθετήθηκαν µε την αριθ. 158/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως κατωτέρω και για τους λόγους που αναφέρονται. 1. Κατόπιν του αριθ. 3757/28-03-2018 αιτήµατος του ∆ήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης εκδόθηκε η αριθ. 15308/26-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σύµφωνα µε την οποία χρηµατοδοτήθηκε ο ∆ήµος µας µε το ποσό των 250.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2001ΣΕ05500002 επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λειψυδρίας» και η ισχύς της οποίας ορίζεται σε 24 µήνες από την έκδοση της. 

Η χρηµατοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύµφωνα µε την πρόοδο των έργων µε παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ. Για το λόγω αυτό δηµιουργείται ο Κ.Α. εσόδων 1322.003 «Π∆Ε ΣΑΕ 055 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ 2001ΣΕ05500002» µε ποσό 250.000,00 € το οποίο µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους κατωτέρω νεοδηµιουργούµενους Κ.Α. εξόδων: 

1. Κ.Α. 25.7135.005 «Προµήθεια προστατευτικών κλωβών δεξαµενών χλωρίωσης (Κουρτεσίου, Μανολάδας, Στρουσίου, Αγίων Θεοδώρων)» µε ποσό 4.000,00 €. 
2. Κ.Α. 25.7336.051 «Βελτίωση λειτουργίας αντλιοστασίων ∆.Ε. Ανδραβίδας» µε ποσό 20.000,00 €. 
3. Κ.Α. 25.7336.052 «Βελτίωση λειτουργίας αντλιοστασίων ∆.Ε. Βουπρασίας» µε ποσό 18.000,00 €. 
4. Κ.Α. 25.7336.053 «Βελτίωση λειτουργίας αντλιοστασίων ∆.Ε. Κάστρου Κυλλήνης» µε ποσό 15.000,00 €. 
5. Κ.Α. 25.7336.054 «Βελτίωση λειτουργίας αντλιοστασίων και σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης µε αντλιοστάσιο Λεχαινών» µε ποσό 17.000,00 €. 
6. Κ.Α. 25.7336.055 «Βελτίωση λειτουργίας αντλιοστασίου Μπορσίου» µε ποσό 4.000,00 €. 
7. Κ.Α. 25.7135.006 «Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής ύδρευσης οικ. "ΚΟΤΤΕΙΚΑ'' Τ.Κ. Κουρτεσίου» µε ποσό 9.200,00 €. 
8. Κ.Α. 25.7336.058 «Στεγανοποίηση υπάρχουσας δεξαµενής ύδρευσης Τ.Κ. Κυλλήνης» µε ποσό 20.000,00 €. 
9. Κ.Α. 25.7336.057 «Αντικατάσταση σωλήνων υδατοπύργων δεξαµενών Μανολάδας, Νέας Μανολάδας, Ψαρίου, Ανω Κουρτεσίου» µε ποσό 24.800,00 €. 
10. Κ.Α. 25.7336.056 «Αντικατάσταση σωλήνων υδατοπύργων δεξαµενών ∆.Κ. Κάστρου» µε ποσό 8.000,00 €. 
11. Κ.Α. 25.7312.139 «Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ. Καπελέτου» µε ποσό 15.000,00 €. 
12. Κ.Α. 25.7135.007 «Προµήθεια αντλητικού συγκροτήµατος Τ.Κ. Καπελέτου» µε ποσό 6.000,00 €. 
13. Κ.Α. 25.7312.106 «Ανόρυξη γεώτρησης οικ. Ψαρίου ∆.Κ. Βάρδας» µε ποσό 15.000,00 €. 
14. Κ.Α. 25.7135.008 «Προµήθεια αντλητικού συγκροτήµατος οικ. Ψαρίου ∆.Κ. Βάρδας» µε ποσό 6.000,00 €. 
15. Κ.Α. 25.7312.143 «Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ. Αρετής» µε ποσό 15.000,00 €. 
16. Κ.Α. 25.7135.009 «Προµήθεια αντλητικού συγκροτήµατος Τ.Κ. Αρετής» µε ποσό 11.000,00 €. 
17. Κ.Α. 25.7312.144 «Ανόρυξη γεώτρησης οικ. Αγίων Θεοδώρων ∆.Κ. Λεχαινών» µε ποσό 15.000,00 €. 
18. Κ.Α. 25.7135.010 «Προµήθεια αντλητικού συγκροτήµατος οικ. Αγίων Θεοδώρων ∆.Κ. Λεχαινών» µε ποσό 7.000,00 €. 
19. Κ.Α. 25.7312.145 «Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ. Μυρσίνης» µε ποσό 13.000,00 €. 
20. Κ.Α. 25.7135.011 «Προµήθεια αντλητικού συγκροτήµατος Τ.Κ. Μυρσίνης» µε ποσό 7.000,00 €.

2. Την κατάργηση του έργου µε Κ.Α. 25.7312.137 «Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης µε αντλιοστάσιο Λεχαινών» ποσού 12.000,00 € και την µεταφορά του ποσού στο αποθεµατικό, διότι δηµιουργήθηκε νέος Κ.Α. «Βελτίωση λειτουργίας αντλιοστασίου και σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης µε αντλιοστάσιο Λεχαινών». 


Το σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά 
του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Ιουλίου 2018COMMENTS

.
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Πύργος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: 200.000 ευρώ για πλημμύρες + 250.000 ευρώ για λειψυδρία
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: 200.000 ευρώ για πλημμύρες + 250.000 ευρώ για λειψυδρία
https://1.bp.blogspot.com/-9Gdys_jw0Vc/W2SaA230eyI/AAAAAAAC3u4/_3dw1__PNGcovKWz2PDhPZvvLh9WbqSmACLcBGAs/s640/%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2592%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3-%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2597%25CE%25A3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-9Gdys_jw0Vc/W2SaA230eyI/AAAAAAAC3u4/_3dw1__PNGcovKWz2PDhPZvvLh9WbqSmACLcBGAs/s72-c/%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2592%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3-%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2597%25CE%25A3.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2018/08/200000-250000.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2018/08/200000-250000.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy