Πύργος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη

Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30, το δημοτικό συμβούλιο Πύργου. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ...


Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30, το δημοτικό συμβούλιο Πύργου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2019.

2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Λήψη απόφασης έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Λήψη απόφασης έγκρισης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2019, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Λήψη απόφασης προγραμματισμού προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για άμεσες επείγουσες ανάγκες των Δ/νσεων του Δήμου Πύργου, έτους 2019.

6. Λήψη απόφασης προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, για άμεσες επείγουσες ανάγκες στο Δήμο Πύργου, έτους 2019.

7. Λήψη απόφασης ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έτους 2019 διάρκειας έως τη λήξη των προγραμμάτων.

8. Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

9. Λήψη απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Πύργου.

10. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του έργου: «Επισκευή και αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Πύργου Γ. Βασιλακόπουλος» ποσού 1.300.000,00€ με το Φ.Π.Α.

11. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης έργου: «Παρεμβάσεις στις υποδομές των πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Πύργου» προϋπολογισμού 1.298.000,00€ στο υποπρόγραμμα 1 του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία»

12. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 492/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης έργου «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου εντός διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου» προϋπολογισμού 699.980,41€ στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».

13. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας» με Α.Μ. 25/2015.

14. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με Α.Μ. 16/2017 έως τις 15 Μαρτίου 2019.

15. Λήψη απόφασης έγκρισης: α. Της παράτασης λειτουργίας του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου» με κωδ. ΟΠΣ 5001808 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» γ. Της τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 510Δ/18-10-2016 απόφασης Δημάρχου με ίδια μέσα (ΑΙΥΜ) δ. Της παροχής εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Πύργου, για την υπογραφή της αίτησης παράτασης.

16. Λήψη απόφασης έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύργου, με ταυτόχρονη ανάκληση της υπ’ αριθμ. 232/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

17. Λήψη απόφασης αποδοχής παραίτησης δημοτικού συμβούλου από τη θέση του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη:
18.1 Των χώρων του 1ου ΕΠΑΛ για τη λειτουργία του ΙΕΚ και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.
18.2 Χώρου του Γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Πύργου στο αθλητικό σωματείο: «ΑΙΓΑΙΟΝ» για τις προπονήσεις τους.
18.3 Χώρου του Γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Πύργου στο αθλητικό σωματείο: «Γ.Α.Σ.ΠΥΡΓΟΣ 99» για τις προπονήσεις τους.
18.4 Χώρου του Γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Πύργου στο αθλητικό σωματείο: «Φιλαθλητικός Όμιλος Πύργου» για τις προπονήσεις τους.

19. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 410/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: παραχώρηση του γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου Πύργου στο αθλητικό σωματείο πετοσφαίρισης κορασίδων «ΠΥΡΓΕΑΣ».

20. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης των πιστώσεων:
20.1 Ποσού 244,08€ για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
20.2 Ποσού 50.987,40€ για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών
20.3 Ποσού 3.898,50€ για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων του γραφείου Δημάρχου»

21. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

22. Λήψη απόφασης για την καταγγελία σύμβασης υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΟΧ στο ΚΔΑΠ.

23. Λήψη απόφασης για τον καταλογισμό καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος.

24. Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2019.

25. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των έργων:
25.1 «Αποκατάσταση βατότητας της συνδετήριας οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας» δαπάνης 670.000,00€ με Φ.Π.Α. με Α.Μ. 36/2013.
25.2 «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Πύργου» δαπάνης 660.344,28€ με Φ.Π.Α. με Α.Μ. 44/2009.

26. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006) για το Τμήμα των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

27. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 314/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αγροτική οδοποιϊα των Τ.Δ. Βουνάργου - Κατσαρού - Φοναϊτικα - Αγ. Απόστολοι» με Α.Μ. 7/2014

28. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας: «Ενίσχυση Τεχνικής Υποστήριξης και Φροντίδας αδέσποτων».

COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Αλις Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μίγκος Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Πύργος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη
Πύργος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη
https://1.bp.blogspot.com/-jxYNMPLmQSs/XGcKB9gXOQI/AAAAAAADWyI/R50esM5sEx8n8OL9M_ikdWoqvF6hx0urQCLcBGAs/s640/%25CE%2594%25CE%25A3%2B%25CE%25A0%25CE%25A5%25CE%25A1%25CE%2593%25CE%259F%25CE%25A51.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-jxYNMPLmQSs/XGcKB9gXOQI/AAAAAAADWyI/R50esM5sEx8n8OL9M_ikdWoqvF6hx0urQCLcBGAs/s72-c/%25CE%2594%25CE%25A3%2B%25CE%25A0%25CE%25A5%25CE%25A1%25CE%2593%25CE%259F%25CE%25A51.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2019/02/blog-post_868.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2019/02/blog-post_868.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy