Πύργος: Συνέντευξη για δίκτυο ύδρευσης [video & φωτογραφίες]

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα ο Δήμαρχος Πύργου Γαβρίλης Λιατσής, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Γιώργος Ανδριόλας, ο Τεχνικός Προϊστάμενος...


Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα ο Δήμαρχος Πύργου Γαβρίλης Λιατσής, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Γιώργος Ανδριόλας, ο Τεχνικός Προϊστάμενος της ΔΕΥΑΠ Τάκης Βασιλόπουλςο και ο. Βαχαρίδης Θανάσης Μηχανολόγος Μηχανικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Θ-Φ ΑΤΕΕ για το έργο "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης Πύργου Ηλείας".

Συγκεκριμένα,

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 463 Πρόσκλησης, με Κωδικό: 26b11b_1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, υποβλήθηκε από την ΔΕΥΑΠ την 23/5/2016 πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης Πύργου Ηλείας», κωδικό MIS 5001100 και συνολική δημόσια δαπάνη 2.091.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Τον Σεπτέμβριο του 2016 αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες χρηματοδότησης όπου το έργο εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης επιλέχθηκε κατόπιν μοριοδότησης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας. Στο τέλος Δεκεμβρίου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης. Σήμερα και εντός διαστήματος λιγότερο των δέκα μηνών, η ΔΕΥΑΠ όχι μόνο έχει ολοκληρώσει την διαγωνιστική διαδικασία αλλά έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου η οποία έχει εγκριθεί και από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Είμαστε οι πρώτοι μεταξύ των φορέων που χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια, είμαστε οι πρώτοι που ολοκληρώσαμε όλες τις διαδικασίες και πιστεύουμε ότι είναι και το πρώτο που ξεκινά. Οφείλω να επισημάνω ότι η διαδικασία διαγωνισμού του έργου ήταν ηλεκτρονική – μάλλον είναι και το πρώτο έργο που εκτελείται στο νομό Ηλείας μέσα από τη διαδικασία του νέου νόμου 4412/2016 για τις συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών - και δεν υποβλήθηκε ουδεμία ένσταση και σε καμία φάση του διαγωνισμού. Το έργο αναφέρεται σε πραγματικό εκσυγχρονισμό του Δικτύου, σε ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ύδατος και στην Προμήθεια του πιο σύγχρονου εξοπλισμού διαχείρισης ύδατος.

Περιγραφικά σας λέω ότι με τηλεδιαχείριση, δηλαδή είτε από το κινητό ενός υπαλλήλου κατάλληλα εκπαιδευμένου είτε από το κέντρο ελέγχου (control center), θα μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να παρεμβαίνουμε στο δίκτυο της ύδρευσης της πόλης, να απομονώνουμε τμήματα που θα έχουμε διαρροή, να ελέγχουμε την δεξαμενή υδροδότησης στο Λαμπέτι, να ελέγχουμε-αυξομειώνουμε την πίεση του δικτύου τόσο αυτόματα όσο και μηχανικά προλαμβάνοντας διαρροές και σπασίματα του δικτύου, να γνωρίζουμε σε ποιο τμήμα αγωγού υπάρχει αφανής διαρροή αλλά και επίσης σε πραγματικό χρόνο να ελέγχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού. Δηλαδή και για να είμαστε πιο κατανοητοί στους δημότες, το δίκτυο θα αποτυπώνεται σε δορυφορική εικόνα – αεροφωτογραφία, και μέσω προσομοίωσης η Υπηρεσία θα «βλέπει» πια το δίκτυο σε πλήρη ανάπτυξη και με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή θα έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Σύντομη Τεχνική Περιγραφή 

Η Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύργου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) συνέταξε την παρούσα μελέτη που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης Πύργου Ηλείας, την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιοχές ευθύνης της, οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας ενώ απαιτείται και ιδιαίτερη μέριμνα για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού όσο και τις συνθήκες περιβάλλοντος με ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις ιδιαίτερα ως προς τις χαμηλές τιμές.

Ο σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι η επίτευξη της ορθολογικής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Πύργου με την οποία εξασφαλίζονται τα παρακάτω σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών της : · η επάρκεια στην ποσότητα και την ποιότητα του προσφερόμενου νερού στον καταναλωτή, με ικανοποιητική πίεση μικρού εύρους διακύμανσης σ’ όλο το μήκος του δικτύου, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του, · η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης · ο σχεδιασμός της μελλοντικής ανάπτυξης του υδρευτικού συστήματος & · η δραστική μείωση των απωλειών νερού και η βελτιστοποίηση του υδατικού ισοζυγίου

Η προς χρηματοδότηση προτεινόμενη πράξη αφορά στην προμήθεια με τίτλο " Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης Πύργου Ηλείας". Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στην:

1. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Είκοσι (20) Τοπικών Σταθμών Απομακρυσμένου Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικά χαρακτηριστικά και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στις υποδομές του δικτύου.

Μέσω των σταθμών αυτών θα δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά το κατασπαταλούμενο νερό και το κόστος λειτουργίας των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού.

2. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Διαχείρισης Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Δ.Π.) για την παρακολούθηση παραμέτρων (παροχή, πίεση, και διαχείριση πίεσης) στις υποδομές του εσωτερικού δικτύου της πόλης του Πύργου με σκοπό τον έλεγχο διαρροών στο δίκτυο.

3. Προμήθεια φορητού προγραμματισμού και ανίχνευσης διαρροών (Φ.Σ.Ε.), που περιλαμβάνει: · Δύο (2) Μονάδες προγραμματισμού των λογικών ελεγκτών · Έναν (1) Ψηφιακό συσχετιστή · Ένα (1) Ακουστικό γαιόφωνο · Τριάντα (30) Τηλεμετρικές διατάξεις ανίχνευσης διαρροών και εκπομπής συναγερμού · Ένα (1) Σύστημα επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών

4. Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) (εξοπλισμός, λογισμικά και επικοινωνίες).

5. Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος.

6. Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και

7. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3 μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος. Ειδικότερα η εν λόγω Δράση περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 Το σχεδιασμό του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου το οποίο αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό, τους απομακρυσμένους Τοπικούς Σταθμούς, το επικοινωνιακό δίκτυο και τον Φορητό εξοπλισμό διαρροών και προγραμματισμού.

 Την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων οργάνων, αισθητηρίων και στοιχείων για τη συλλογή δεδομένων και παραμέτρων λειτουργίας και την ορθή λειτουργία των απομακρυσμένων τοπικών σταθμών ελέγχου, καθώς επίσης και της προγραμματιζόμενης μονάδος ελέγχου του κάθε σταθμού.

 Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού του κεντρικού σταθμού εποπτείας και ελέγχου που περιλαμβάνει τον κύριο διακομιστή –server- του συστήματος, καθώς επίσης και του απαραίτητου εξοπλισμού –τερματικών υπολογιστών clients.

 Την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου επικοινωνιακού εξοπλισμού για τη δημιουργία τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που περιλαμβάνει τους διαχειριστές και διαμορφωτές επικοινωνίας, τους απαραίτητους ιστούς, κεραίες και καλώδια, καθώς επίσης και την απαραίτητη αντικεραυνική προστασία.

 Το σύνολο των εργασιών όπου αυτές απαιτούνται για την παροχή ισχύος σε πίνακες ελέγχου, τη διασύνδεση νέων και υφιστάμενων πινάκων, τις καλωδιώσεις οργάνων και αισθητηρίων, την αντικεραυνική προστασία του εξοπλισμού, την ορθή γείωση του προς εγκατάσταση εξοπλισμού, την κατασκευή φρεατίων και λοιπών οικοδομικών εργασιών όπου απαιτηθούν για την εγκατάσταση μετρητών παροχής και λοιπών στοιχείων, καθώς επίσης και των απαραίτητων υδραυλικών εργασιών.

 Τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών ελέγχου και εποπτείας τόσο των απομακρυσμένων σταθμών, όσο και του κεντρικού σταθμού και του δικτύου επικοινωνιών.

 Την παράδοση της πλήρους τεκμηρίωσης, των τεχνικών φυλλαδίων και ηλεκτρολογικών σχεδίων του συνολικά εγκατεστημένου εξοπλισμού, καθώς επίσης και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στο νέο σύστημα.

 Την δοκιμαστική λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος και την εγγύηση ορθής λειτουργίας αυτού.

 Το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου θα παραδοθεί σε πλήρη αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία ως λύση με το κλειδί στο χέρι (turn key solution), για το σύνολο της προμήθειας.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της Υπηρεσίας μέσω της εγκατάστασης του περιγραφόμενου συστήματος είναι:

 Να εφαρμόσει τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές βασικής απολύμανσης μέσω ολοκληρωμένων και αυτόματων συστημάτων χλωρίωσης στις κεντρικές δεξαμενές των οικισμών

 Να αναπτύξει δίκτυο πληροφόρησης πραγματικού χρόνου αναφορικά με τη μέτρηση των βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων στις δεξαμενές

 Να εγκαταστήσει αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης για την καταγραφή του συνόλου των μετρούμενων τιμών σε 24ώρη βάση

 να εξασφαλίσει την τηλεμετάδοση των δεδομένων και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και την αυτόματη ρύθμισή τους ανάλογα με τις καταστάσεις που ισχύουν κάθε φορά

 Να διασφαλίσει την αναγνώριση των ποιοτικών και ποσοτικών διαφοροποιήσεων του παρεχόμενου νερού προς κατανάλωση, με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση και τη λήψη μέτρων για την προστασία των υδρευόμενων πολιτών.

 Να διαχειριστεί την πίεση σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου έτσι ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα υπερπίεσης,

 Να αξιολογήσει την υλοποίηση και επάρκεια των μεθοδολογικών προτύπων σε ανταπόκριση με τις τοπικές ανάγκες και τις νομοθετικές απαιτήσεις.

 Να εγκαταστήσει έναν υποστηρικτικό μηχανισμό για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού με ταυτόχρονη ανάπτυξη του αισθήματος εμπιστοσύνης στους καταναλωτές και αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του σεβασμού στο πολύτιμο αγαθό αλλά και στους φορείς διαχείρισης του.
 

COMMENTS


.
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρτεμις Αρχαία Ολυμπία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ Γιατί λέγεται... ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Εκδήλωση ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Πύργος: Συνέντευξη για δίκτυο ύδρευσης [video & φωτογραφίες]
Πύργος: Συνέντευξη για δίκτυο ύδρευσης [video & φωτογραφίες]
https://3.bp.blogspot.com/-WumAUzSY-Zs/WYmxbntannI/AAAAAAAB6U0/mdZtMy_mzxstk53raldwhyJrgxvQFisvgCLcBGAs/s640/IMG_2863-.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-WumAUzSY-Zs/WYmxbntannI/AAAAAAAB6U0/mdZtMy_mzxstk53raldwhyJrgxvQFisvgCLcBGAs/s72-c/IMG_2863-.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2017/08/video_8.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2017/08/video_8.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy