-->

Δήμος Πύργου: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Μ. Τρίτη 23/4/2019, ώρα 18:30

Με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Μ. Τρίτη, στις 18.30' το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ...


Με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Μ. Τρίτη, στις 18.30' το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 6/2019 και 7/2019 αποφάσεων – εισηγήσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 97/2019 και 102/2019 αποφάσεων – εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 39/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» οικ. έτους 2016.

4. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2019.

5. Λήψη απόφασης για την ίδρυση ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Πύργος 19 - 4 - 2019 2

6. Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Πύργου του Δήμου Πύργου, για τη δημιουργία χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων.

7. Λήψη απόφασης:
α. Συμμετοχής του Δήμου Πύργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών»
β. Υποβολής σχετικού αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»
γ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού αιτήματος.

8. Λήψη απόφασης:
α. Συμμετοχής του Δήμου Πύργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικής και πολιτιστικών υποδομών και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτησης στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
β. Υποβολής σχετικού αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
γ. Κάλυψης της οικονομικής διαφοράς σε περίπτωση που η χρηματοδότηση δεν επαρκεί.
δ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού αιτήματος.

9. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 50/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση Κλειστού Γυμναστηρίου Πύργου Γ. Βασιλακόπουλος» οριστικού ποσού 600.000,00€ με το ΦΠΑ.

10. Λήψη απόφασης κατανομής στα ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» της συμπληρωματικής κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών ΚΑΠ 2019, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψης δαπανών θέρμανσης των σχολείων του Δήμου Πύργου , ποσού 27.079,32 ευρώ.

11. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί της ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Βουνάργου και στο Δημοτικό Σχολείο Καράτουλα Μαγούλας, στο 1 ο Γυμνάσιο Πύργου, Γυμνάσιο Καράτουλα και Γυμνάσιο Επιταλίου.

12. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του προγράμματος Μαθητείας (αποφοίτων ΕΠΑΛ) στο Δήμο Πύργου.

13. Λήψη απόφασης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου, λόγω αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους.

14. Λήψη απόφασης:
α. Καθορισμού ύψους αποζημίωσης του Προέδρου της ΔΗΚΕΠ και β. Καθορισμού ύψους αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασης της επιχείρησης. 3

15. Λήψη απόφασης επανακαθορισμού της θέσης στάσης Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ν. Ηλείας που βρίσκεται στην είσοδο της Τ.Κ. Αγριδίου Δ.Ε. Βώλακος Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7/2019 απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

16. Λήψη απόφασης : α. Επέκτασης δημοτικού φωτισμού: -Στην Τ.Κ. Μαγούλας -Στην Τ.Κ. Κουτσοχέρας β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

17. Λήψη απόφασης κατάργησης ηλεκτρικής παροχής ΦΟΠ – αποξήλωση φωτιστικών ιστών εντός της Δ.Κ. Πύργου.

18. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου», με αριθμ.μελ. 16/2017.

19. Λήψη απόφασης έγκρισης του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 4ου ΠΚΝΜΕ του έργου: «Πράσινη διαδρομή πόλης» με αριθμ. μελ. 20/2012.

20. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Θεματικό Πάρκο Ξυστρή» με Α.Μ. 21/2012.

21. Λήψη απόφασης για την εκ νέου έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύργου και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 83/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

22. Λήψη απόφασης έγκρισης αλλαγής εργοστασίου προμήθειας ελαστικών, λόγω ανωτέρας βίας.

23. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πιστώσεων για το πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

24. Λήψη απόφασης απονομής μεταλλίων διάκρισης και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης.

25. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τις εορτές του Πάσχα και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης.

26. Λήψη απόφασης :
26.1 Πραγματοποίησης εκδήλωσης εις μνήμη του ήρωα της Επανάστασης Βιλαέτη στην Τ.Κ. Λαντζοϊου στις 13 Μαϊου 2019 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
26.2 Πραγματοποίησης εκδήλωσης στα «Φονικά» της Τ.Κ. Καράτουλα στις 14-7-2019 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
26.3 Διοργάνωσης των αγώνων κλασικού αθλητισμού «ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ» στις 15-6-2019 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης .
26.4 Συνδιοργάνωσης με τον Παλαιστικό Σύλλογο Πύργου «ΤΙΤΑΝ» αγώνων και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
26.5 Συνδιοργάνωσης μεταξύ του Δήμου Πύργου και της Συμπολιτείας Ολυμπίας σε εκδηλώσεις για την εκεχειρία και τον δρόμο της εκεχειρίας 2019 που θα πραγματοποιηθούν στις 5-4-2019 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
26.6 Συνδιοργάνωσης με τη ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ της 20ης ΑΓΡΟΤΕΚ που θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 5 Μαϊου 2019 στο θεματικό Πάρκο Ξυστρή και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης. 4

27. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου στο πάρκο της ΣΠΚ στο Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Πύργου «ΗΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ» με ή χωρίς αντίτιμο, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 22 Ιουνίου 2019.

28. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη δύο αιθουσών διδασκαλίας, του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου 19-20 Μαΐου 2019, στο Σύλλογο Ξένων Γλωσσών, για τη διεξαγωγή εξετάσεων NOCN και LAAS/PALSO περιόδου Μαΐου 2019.

29. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αιθουσών του 2ου Γυμνασίου Πύργου για τη διεξαγωγή εξετάσεων του Βρετανικού Συμβουλίου, το Σάββατο 11 Μαΐου 2019.

30. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αιθουσών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, στην ESOLNET HELLAS, για τη διεξαγωγή γραπτών και προφορικών εξετάσεων γλωσσομάθειας περιόδου Ιουνίου 2019.

31. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη, αιθουσών του 3ου Γυμνασίου Πύργου 8-9 Ιουνίου 2019 για τη διεξαγωγή ξενόγλωσσων εξετάσεων Europalso και ESB.

32. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αιθουσών του 3ου Γυμνασίου , για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας DELF του Γαλλικού Ινστιτούτου , από Παρασκευή 10/5/2019 έως Κυριακή 12/5/2019.

33. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη του αμφιθεάτρου του 1ου Γυμνασίου Πύργου, στην ΕΛΜΕ Ηλείας στις 7 και 28 Μαϊου 2019 για την πραγματοποίηση προβολών των «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΡΑΔΙΩΝ».

34. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη του αμφιθεάτρου του 1ου Γυμνασίου Πύργου , στο κέντρο Προσχολική Αγωγής « Marietta» , το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης και για θέατρο Σκιών –Καραγκιόζης.

35. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακινήσεων εκτός έδρας.

36. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των έργων: 36.1 «Ανάπλαση περιοχής Αγίου Σπυρίδωνος» δαπάνης 150.000,00€ με ΦΠΑ. 36.2 «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» δαπάνης 898.230,78€ με ΦΠΑ.

37. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών:
37.1 Της επιτροπής παραλαβής συμβάσεων γενικών υπηρεσιών έτους 2018
37.2 Της επιτροπής παραλαβής συμβάσεων γενικών υπηρεσιών έτους 2019
37.3 Της επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρολογικό/Μηχανολογικό ή συναφές αντικείμενο 2019.
37.4 Της επιτροπής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και συντήρησης οχημάτων έτους 2019.

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Δήμος Πύργου: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Μ. Τρίτη 23/4/2019, ώρα 18:30
Δήμος Πύργου: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Μ. Τρίτη 23/4/2019, ώρα 18:30
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_40y1p_fZvxZ1sfGC7RVMZsxoFE90ngGHFPWipedCNPepoH1J-pOSbzD5XMYOc3zOnZwmNUYl0Ze2Dr5YgGUYS6S08RljiiBBNOxB3JtnCa0MOZMV3biVfWA_dTFp5xWyv6u7eWwi8t4/s640/7.+%25CE%2594%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C+%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BC%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF_32.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_40y1p_fZvxZ1sfGC7RVMZsxoFE90ngGHFPWipedCNPepoH1J-pOSbzD5XMYOc3zOnZwmNUYl0Ze2Dr5YgGUYS6S08RljiiBBNOxB3JtnCa0MOZMV3biVfWA_dTFp5xWyv6u7eWwi8t4/s72-c/7.+%25CE%2594%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C+%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BC%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF_32.png
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2019/04/2342019-1830.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2019/04/2342019-1830.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy