-->

Οι δύο πρώτοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πηνειού

Ορίστηκαν με απόφαση του Ανδρέα Μαρίνου  Οι δύο πρώτοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πηνειού Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσ...


Ορίστηκαν με απόφαση του Ανδρέα Μαρίνου 

Οι δύο πρώτοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πηνειού Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ο Γιώργος Παναγιούλιας Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ο Πάνος Θεοδωρακόπουλος 

Τον ορισμό των δύο πρώτων Αντιδημάρχων ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Πηνειού κ. Ανδρέας Μαρίνος, με τον κ. Γιώργο Παναγούλια να ορίζεται Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και τον κ. Παναγιώτη Θεοδωρακόπουλο να ορίζεται Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Παράλληλα, ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος ορίστηκε Αναπληρωτής Δήμαρχος, ενώ ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Μαρίνος θα ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, όπως ανακοινώθηκε.

Αναλυτικά, η απόφαση του Δημάρχου Πηνειού, έχει ως εξής:

«Ο Δήμαρχος Πηνειού Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Πηνειού, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 21.034 κατοίκους.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πηνειού έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.

5. Το γεγονός ότι μπορεί να ορισθούν 5 Αντιδήμαρχοι.

6. Τις διατάξεις της παρ 1 του αρ 33 του Ν 4483/2017

7. Την αρ 82 εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 59633/20-8-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών

8. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πηνειού (ΦΕΚ ΦΕΚ Β 557/08.04.2011) Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. ΟΡΙΖΕΙ τον κ. Παναγιώτη Θεοδωρακόπουλο του Δημητρίου Αναπληρωτή Δήμαρχο σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου με δικαίωμα υπογραφής σε πάσης φύσεως θέματα με θητεία από 02-09-2019 έως και 31-08-2020.

Β. ΟΡΙΖΕΙ τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πηνειού με θητεία από 02-09-2019 έως και 31-08-2020 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

1. τον κ. Γεώργιο Παναγούλια του Νικολάου από τη δημοτική παράταξη «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», ορίζει καθ’ υλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως: - την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

β. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως: - την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης - την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας - την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού - τη χορήγηση αδειών του προσωπικού - την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών - τη λειτουργία των ΚΕΠ - τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια - την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

γ. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητάς του (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πηνειού -ΦΕΚ 557 τ.Β΄ 8.4.2011 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

2. τον κ. Παναγιώτη Θεοδωρακόπουλο του Δημητρίου από τη δημοτική παράταξη «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», ορίζει καθ’ υλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Ύδρευσης – Αποχέτευσης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Τεχνικών Έργων, και ιδίως: - την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων

β. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

γ. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.

δ. Ύδρευσης & Αποχέτευσης - των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση- αποχέτευση - τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης - των αντλιοστασίων - της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών. - των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων

ε. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

στ. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητάς του (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πηνειού -ΦΕΚ 557 τ.Β΄ 8.4.2011 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Γ. Καθήκοντα Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής θα ασκεί ο Δήμαρχος Πηνειού Ανδρέας Μαρίνος του Σπυρίδωνα από 2-9-2019 έως και 6-11-2021

Δ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Ε. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πηνειού και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ζ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους.

Ο Δήμαρχος Πηνειού
Ανδρέας Σπ. Μαρίνος».

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Οι δύο πρώτοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πηνειού
Οι δύο πρώτοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πηνειού
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg48UumgkDjRra6b9FEp9mpTewXN6pNMveB-21au1kr9KYUyjO27DKsxkSiSZzulb6kA7F8TR3TFcCQ3bJOhrnDCcMUuGU_m8yjtaYN0g6JKr_laEBTvLmT84vrpqP5cR2JD8OxmXfGAnQ/s640/IMG_20190902_145919.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg48UumgkDjRra6b9FEp9mpTewXN6pNMveB-21au1kr9KYUyjO27DKsxkSiSZzulb6kA7F8TR3TFcCQ3bJOhrnDCcMUuGU_m8yjtaYN0g6JKr_laEBTvLmT84vrpqP5cR2JD8OxmXfGAnQ/s72-c/IMG_20190902_145919.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2019/09/blog-post_52.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2019/09/blog-post_52.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy