Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

Νέα έκθεση: Απαιτείται περισσότερη προστασία για τις θάλασσες και τους Ωκεανούς

Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα έκθεση σχετικά με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ), η οποία αποκαλύπτει ότι, ενώ το πλαίσ...


Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα έκθεση σχετικά με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ), η οποία αποκαλύπτει ότι, ενώ το πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και φιλόδοξα σε παγκόσμιo επίπεδο, εξακολουθούν να υπάρχουν επίμονες προκλήσεις, όπως τα πλεονάζοντα θρεπτικά συστατικά, ο υποθαλάσσιος θόρυβος, τα πλαστικά απορρίμματα και άλλα είδη ρύπανσης, καθώς και η μη βιώσιμη αλιεία.

Το μήνυμα αυτό ενισχύεται περαιτέρω στην έκθεση «Marine Messages II (Μηνύματα για το θαλάσσιο περιβάλλον II)» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), που επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα.

Ο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, τους ωκεανούς και την αλιεία, δήλωσε: «Η παρούσα έκθεση και τα συνοδευτικά μηνύματα του ΕΟΠ για το θαλάσσιο περιβάλλον επιβεβαιώνουν ότι πρέπει να εντείνουμε τη δράση για να προστατεύσουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, για παράδειγμα στον τομέα της βιώσιμης αλιείας, αλλά χρειαζόμαστε επιπλέον προσπάθειες για να αναχαιτίσουμε την ανεύθυνη ρύπανση των θαλασσών μας.

Σημειώνω με λύπη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα επιτύχουν την καλή περιβαλλοντική κατάσταση που απαιτείτο από τη νομοθεσία για όλα τα θαλάσσια ύδατά τους έως το 2020 και ότι, για ορισμένες θαλάσσιες περιοχές, οι προσπάθειες που απαιτούνται είναι σημαντικές. Η Επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική, προκειμένου να διαπιστώσει τι λειτούργησε καλά και τι όχι, και να αναλάβει δράση για τις ελλείψεις που θα προσδιοριστούν.

Η προστασία των θαλασσών και των ωκεανών μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και αποτελεί προϋπόθεση για τους αλιείς μας, άνδρες και γυναίκες, ώστε να μας παρέχουν υγιή και βιώσιμα θαλασσινά και στο μέλλον και, ως εκ τούτου, αξίζει τη συνεχή προσοχή μας σε όλους τους τομείς πολιτικής».

Ο κ. Hans Bruyninckx, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, δήλωσε: «Οι θάλασσες και τα θαλάσσια οικοσυστήματά μας πάσχουν από πολυετή υπερεκμετάλλευση και εγκατάλειψη. Μπορεί σύντομα να φτάσουμε σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή, αλλά, όπως επιβεβαιώνεται στην έκθεσή μας, εξακολουθούμε να έχουμε μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματά μας, αν ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα και συνοχή και επιτύχουμε μια βιώσιμη ισορροπία μεταξύ του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις θάλασσες και του αντικτύπου μας στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030, καθώς και άλλα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, πρέπει να καθοδηγούν την ανάληψη επείγουσας και συνεκτικής δράσης προστασίας και αποκατάστασης». Η έκθεση της ΟΠΘΣ παρουσιάζει μια ανάμεικτη εικόνα της κατάστασης των θαλασσών της Ευρώπης. Σχεδόν τα μισά παράκτια ύδατα της Ευρώπης παρουσιάζουν έντονο ευτροφισμό.

Παρόλο που οι κανόνες της ΕΕ που ρυθμίζουν τα χημικά προϊόντα οδήγησαν σε μείωση των ρυπαντικών ουσών, παρατηρήθηκε αυξημένη συσσώρευση πλαστικών και πλαστικών χημικών καταλοίπων στα περισσότερα θαλάσσια είδη. Χάρη στην κοινή αλιευτική πολιτική της ΕΕ, σχεδόν όλες οι εκφορτώσεις στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό προέρχονται από υγιή αποθέματα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει ακόμη στη Μεσόγειο, για την οποία απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες.

Η έκθεση «Marine Messages II» του ΕΟΠ, στην οποία βασίζεται η επανεξέταση της Επιτροπής, δείχνει ότι η ιστορική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η τρέχουσα χρήση των θαλασσών μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και έχει ως αποτέλεσμα από τις αλλαγές στη σύνθεση των θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων έως τις αλλαγές στη συνολική φυσική και χημική σύνθεση των θαλασσών.

Προτείνει ακόμη λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της για καθαρές, υγιείς και παραγωγικές θάλασσες, κυρίως μέσω διαχείρισης με βάση το οικοσύστημα. Προσθέτει, επίσης, ότι υπάρχουν ενδείξεις για την αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος σε ορισμένες περιοχές, ως αποτέλεσμα σημαντικών, συχνά δεκαετών, προσπαθειών για τη μείωση ορισμένων επιπτώσεων, όπως εκείνων που προκαλούνται από τις ρυπογόνες ουσίες, τον ευτροφισμό και την υπεραλίευση.

Ιστορικό

Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ) έχει προσφέρει ώθηση για την καλύτερη κατανόηση των πιέσεων και του αντικτύπου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, καθώς και των επιπτώσεών τους στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, στους οικοτόπους τους και στα οικοσυστήματα που υποστηρίζουν. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας ήταν, για παράδειγμα, κινητήρια δύναμη για την έκδοση της οδηγίας για τα πλαστικά μίας χρήσης.

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αυξημένη συνεργασία μεταξύ των παραθαλάσσιων κρατών μελών των περιφερειών των τεσσάρων ευρωπαϊκών θαλασσών, καθώς και μεταξύ των θαλάσσιων περιφερειών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη εκτός ΕΕ έχουν επίσης ως στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης ή ισοδύναμου καθεστώτος. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν περιφερειακά συντονισμένες στρατηγικές με σκοπό την επίτευξη καθαρών, υγιών και παραγωγικών θαλασσών. Αυτός ο πρωταρχικός στόχος, ο οποίος αναφέρεται ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση», καθορίζεται βάσει ορισμένων αποκαλούμενων «χαρακτηριστικών περιγραφής» (π.χ. βιοποικιλότητα, αλιεία, ευτροφισμός, ρυπογόνες ουσίες, απορρίμματα, υποθαλάσσιος θόρυβος).

Αποτελεί βασικό νομοθέτημα που προστατεύει και διατηρεί τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τους οικοτόπους της και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» έως το 2030 και παράγοντα που συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη της φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης στη θάλασσα. Συνδέεται επίσης στενά με τις επικείμενες στρατηγικές για τα βιώσιμα χημικά προϊόντα και τις έξυπνες και βιώσιμες μεταφορές.

Η ΟΠΘΣ πρέπει να επανεξεταστεί έως τα μέσα του 2023 και, όπου είναι αναγκαίο, θα προταθούν τροποποιήσεις. Η επανεξέταση θα αναλύσει περαιτέρω τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις για την περιβαλλοντική προστασία των ευρωπαϊκών θαλασσών, σύμφωνα με το θεματολόγιο της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας, και θα διενεργηθεί παράλληλα με την επανεξέταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες:

Οι ωκεανοί, οι θάλασσες και οι ακτές της Ευρώπης

greenagenda.gr

COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Νέα έκθεση: Απαιτείται περισσότερη προστασία για τις θάλασσες και τους Ωκεανούς
Νέα έκθεση: Απαιτείται περισσότερη προστασία για τις θάλασσες και τους Ωκεανούς
https://2.bp.blogspot.com/-OEFXF5UGAKU/XvT4v2-xDFI/AAAAAAAEHL8/uTvnQdaMuYsUhozONGVWImrQSJZPvSWhgCLcBGAsYHQ/s640/wave-3473335_960_720.webp
https://2.bp.blogspot.com/-OEFXF5UGAKU/XvT4v2-xDFI/AAAAAAAEHL8/uTvnQdaMuYsUhozONGVWImrQSJZPvSWhgCLcBGAsYHQ/s72-c/wave-3473335_960_720.webp
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2020/06/blog-post_578.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2020/06/blog-post_578.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy