Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

Δήμος Πύργου: Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α), για την κάλυψη ...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α), για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2020-2021» με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/07/2021, θα προσλάβει ο δήμος Πύργου. 

Συγκεκριμένα:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. υποβάλλουν Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση όπου και θα δηλώνουν σε ποια προγράμματα επιθυμούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
6. Βεβαίωση περί μονίμου κατοικίας, εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου. 
7. Βεβαίωση, πρόσφατη, του ΟΑΕΔ περί ανεργίας. 
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία αποκλειστικά σε προγράμματα Π.Α.γ.Ο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε οποιοδήποτε ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών, αναλυτικά (έτος, μήνες, ώρες απασχόλησης μηνιαίως) όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. 

Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας. 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

● Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1. Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία. Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα. Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες. Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών της- αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης. 

● Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα. 

● Διδακτορικό: 2 μονάδες. Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη των 1-24 0,8 Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο διάστημα. 25 - 48 0,6 Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο διάστημα. 49-72 0,5 Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο διάστημα 73-96 0,2 Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το συγκεκριμένο διάστημα 

ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Πολυτεκνία Ο πολύτεκνος υποψήφιος (ανήλικων τέκνων) βαθμολογείται με 2 μονάδες. 
Ανήλικα τέκνα Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. 
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 Ν.3838/2010). Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα. 

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης –βαθμολογικά-από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση 

ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν υποψήφιοι ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια /αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής: 

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης:1,5 μονάδα Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης:1 μονάδα Άδεια/αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή :0,5 μονάδα Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α :0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α κατά τα λοιπά. Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων -βαθμολογικά- από τα παραπάνω προσόντα. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων 

Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή κατηγορίες των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ,δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι ,μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου. 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα, όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας .Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα. 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με οριζόμενα στην ΥΠΠΟΑ /ΓΔΟΑ /ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 ΦΕΚ 461/Β/14-2-2020 απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Πύργου. 

Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την επομένη μέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των προσληφθέντων θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα Π.Α.γ.Ο θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, στην οποία θα καθορισθεί η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πύργου Δ/νση ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, Πύργος ή ν’ αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην παραπάνω διεύθυνση σε αποκλειστική προθεσμία δέκα(10) εργάσιμων ημερών από 19-10-2020 έως 02-11-2020 και ώρες από 08:00 έως 14:00. 

Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Ηλείας ,καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πύργου.

COMMENTS

Όνομα

ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δήμος Πύργου: Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
Δήμος Πύργου: Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
https://1.bp.blogspot.com/-q99OqqM3J-8/X4gGQvvsp_I/AAAAAAAEUYw/g_sHIatCtQkJe6sYhgP4AlfthML3E-UvQCLcBGAsYHQ/s600/women-1179435_1920.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-q99OqqM3J-8/X4gGQvvsp_I/AAAAAAAEUYw/g_sHIatCtQkJe6sYhgP4AlfthML3E-UvQCLcBGAsYHQ/s72-c/women-1179435_1920.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2020/10/blog-post_337.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2020/10/blog-post_337.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy