-->

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Οι Δικαιούχοι Της Μείωσης 50% Στα Δημοτικά Τέλη

Ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισε μείωση κατά 50% στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμ...


Ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισε μείωση κατά 50% στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:
 

α) Α.Μ.Ε.Α. άνευ εισοδηματικών κριτηρίων, 
β) Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα μέλη και άνευ εισοδηματικών κριτηρίων και 
γ) Άποροι (με εισόδημα έως 8.000,00 €) – Δικαιούχοι ΚΕΑ – Πάροχοι κοινωνικού τιμολογίου – Μακροχρόνια άνεργοι. 

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα: 

Άποροι (με εισόδημα έως 8.000,00 €) – Δικαιούχοι ΚΕΑ – Πάροχοι κοινωνικού τιμολογίου – Μακροχρόνια άνεργοι 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον δήμο (όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή όταν υπάρχει νέα εγκατάσταση). 
3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση. 
4. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την εφορία και τα συμπληρωματικά αυτού. 
5. Σε περίπτωση επιδότησης από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, βεβαίωση από την αρμόδια Πρόνοια και το ύψος αυτής για τον ίδιο και την οικογένεια του. 
6. Σε περίπτωση επιδόματος τρίτου παιδιού ή πολυτεκνικού επιδόματος ή σύνταξη, βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α (προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2459/1997). 

Για τους πολύτεκνους: Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολύτεκνου πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης συνοδευμένο από πιστοποιητικό της Ανώτ. Συνομοσπ. Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι θεωρούνται: Γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον προστατευόμενα τέκνα 

Πολύτεκνοι επίσης είναι: Ι. Ν. 860/5-1-1979 α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο. β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. 

Επισημάνσεις: 

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α – δ) πρέπει επιπλέον να είναι: i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους i) τα άρρενα ανήλικα iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις. 

Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος). 

Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος. Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983). ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006 α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. 

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας. β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 

Τρίτεκνοι: γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους σύμφωνα με το ν. 3454/2006 και ν.4590/2019). 

Μονογονεϊκή οικογένεια: Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται αυτός που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: χηρεία, ελεύθερη συμβίωση χωρίς σύμφωνο συμβίωσης, τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, υιοθεσία τέκνου από ένα μόνο γονέα. 

Για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες από 67% και άνω 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον δήμο (όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή όταν υπάρχει νέα εγκατάσταση). 
3. πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. 

Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), 
– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), 
– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), 
– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και 
– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Οι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω α) Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. 

Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές: 

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), 
– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), 
– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), 
– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος. Η αίτηση για τη μείωση των δημοτικών τελών θα υποβάλλεται στο τμήμα εσόδων και περιουσίας του Δήμου. Τηλ. Επικοινωνίας: 2623360811 και 2623360816. 

*φωτογραφία αρχείου

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Οι Δικαιούχοι Της Μείωσης 50% Στα Δημοτικά Τέλη
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Οι Δικαιούχοι Της Μείωσης 50% Στα Δημοτικά Τέλη
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimasjMoAYmkCbcc1wUP40ZxHBw-RewQ92znXPgqXVRS7v9tDcBLNpRr3BksVzBlW5UUkduRkLDad5H1HJaRl_smuJPzrdXFyeUYWxwjUFb3YoAxKM6vLiglmb1gzKsGr2pOV8AjRPoMvnpuDc7-dIsii0nVsBRN3z0bRBvlyd327lFQqxf-X44tmXw/s600/P1230040.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimasjMoAYmkCbcc1wUP40ZxHBw-RewQ92znXPgqXVRS7v9tDcBLNpRr3BksVzBlW5UUkduRkLDad5H1HJaRl_smuJPzrdXFyeUYWxwjUFb3YoAxKM6vLiglmb1gzKsGr2pOV8AjRPoMvnpuDc7-dIsii0nVsBRN3z0bRBvlyd327lFQqxf-X44tmXw/s72-c/P1230040.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2023/01/50.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2023/01/50.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy