-->

Παράταση υποβολής αιτήσεων για αναδιάρθρωση αμπελώνων

Από τη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων μέχρι 27-11-202...


Από τη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων μέχρι 27-11-2023. Όσοι αμπελοκαλλιεργητές ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Παρέμβαση «αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» μπορούν να υποβάλλουν , μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) . 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι οινοποιήσιμων ταξινομημένων ποικιλιών αμπέλου, καταχωρημένων στο Αμπελουργικό Μητρώο που έχουν υποβάλλει δήλωση συγκομιδής για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης (σύμφωνες με τον κανονισμό 2018/274 ),για δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης. Η ελάχιστη έκταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε 0,5 στρ και η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για δέκα τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία φύτευσης, ανεξαρτήτως κατόχου. 

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση είναι: 

1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας επικαιροποιημένη. Αν ο παραγωγός αιτείται την φύτευση με άδεια αναφύτευσης, από προηγούμενη εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης αμπελώνα (δυνητική άδεια φύτευσης), αναρτά και αυτή την ενημέρωση από το αμπελουργικό μητρώο καθώς και το πρωτότυπο έγγραφο της χορηγηθείσας άδειας αναφύτευσης. 

2. Σε περίπτωση φύτευσης σε άλλη θέση ή φύτευση με άδεια αναφύτευσης είναι υποχρεωτική η ανάρτηση σκαριφήματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 όλων των κορυφών του αιτούμενων αγροτεμαχίων όπου θα ολοκληρωθεί η δράση, και η καταγραφή του δημοτικού διαμερίσματος και της τοποθεσίας. 

3. Πλήρες αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης με την περιγραφική πληροφορία και την χαρτογραφική αποτύπωση κάθε αμπελοτεμαχίου, για το τρέχον ημερολογιακό έτος, για την επιβεβαίωση ταυτοποίησης των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του παραγωγού μεταξύ των δύο συστημάτων Αμπελουργικού Μητρώου και Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισής του, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, για τη συμπληρωματική προσκόμισή του στην αρμόδια Δ.Α.Ο. πριν το τέλος του διοικητικού ελέγχου . 

4. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας τελευταίου έτους ή άλλου φορολογικού εγγράφου, όπου αναγράφεται το ΑΦΜ του παραγωγού. 

6. Βεβαίωση Τραπέζης (ή ηλεκτρονική βεβαίωση), με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου. 

7. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής για όλα τα αμπελοτεμάχια που καταγράφονται στην αίτηση ένταξης για την Παρέμβαση, καθώς και για τα τεμάχια στα οποία θα πραγματοποιηθεί η αναφύτευση όταν το μέτρο πρόκειται να εφαρμοστεί σε άλλη θέση (πχ συμβόλαια μεταγεγραμμένα, αποδοχή κληρονομιάς, γονική παροχή). 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, του προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο συνοδευόμενο με Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ακριβή και αληθή.(ΥΔ με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

8. Για τα μη ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν συμφωνητικά μίσθωσης στα οποία θα αναγράφονται: α. Το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή β. τα αναλυτικά στοιχεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό, όπου είναι διαθέσιμος) και η χρονική διάρκεια της μίσθωσης γ. θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των αντισυμβαλλομένων μερών, όταν δεν θεωρούνται από την αρμόδια Δ Ο Υ. δ. επίσης φέρουν την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης προς ένταξη στην Παρέμβαση με επισυναπτόμενη πρόσφατη εκτύπωση Ε9 στην οποία καταγράφεται η εν λόγω έκταση. 

Στην περίπτωση που τα μέτρα αναφύτευσης βάσει της παρέμβασης αφορούν σε διαφορετικά τεμάχια από αυτά του συμφωνητικού μίσθωσης, η δυνατότητα εκρίζωσης και υλοποίησης φύτευσης σε άλλη θέση αναγράφεται σαφώς στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης στην Παρέμβαση, η διάρκεια μίσθωσης μπορεί να είναι μέχρι εννέα έτη. 
Μετά την έγκριση υποβάλλεται συμβολαιογραφική μίσθωση, με πιστοποιητικό μεταγραφής , διάρκειας άνω των εννέα ετών από το έτος φύτευσης. 

9. Όταν πρόκειται για αναφύτευση της ίδιας ποικιλίας στο ίδιο αμπελοτεμάχιο πρέπει να υλοποι- είται αλλαγή αποστάσεων φύτευσης με ελάχιστη ποσοστιαία μεταβολή 20% στις αποστάσεις. 

10. Οι παραγωγοί που έχουν εφαρμόσει στα αμπέλια τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης θα πρέπει να αναρτήσουν και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα «Βεβαίωσης συμμόρφωσης» καθώς και οι νέοι παραγωγοί βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα. 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟ ΠΕ Ηλείας τηλ 2621360133 και e-mail: gtrocha@ilia.pde.gov.gr 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
Γεώργιος Μικέογλου

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Παράταση υποβολής αιτήσεων για αναδιάρθρωση αμπελώνων
Παράταση υποβολής αιτήσεων για αναδιάρθρωση αμπελώνων
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9v8P_ibPirHL8Br7Sv1Tyn3bzld3Xepxv0MWCb9W_rKd732cd-vbzFJLmqbNgrsl5MERF_xRv7mokmF8qt3hYh0w4CJMIqM30g4QGv6hqidr2ZMQDHjDvphY8FiulXFvn-7MMWjr35k0wE-irEoc4MttG0RycNkRoAePBbd_v1A5jfqLHdKO55CV63u0/s600/Opera%20%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_2023-11-21_141105_pixabay.com.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9v8P_ibPirHL8Br7Sv1Tyn3bzld3Xepxv0MWCb9W_rKd732cd-vbzFJLmqbNgrsl5MERF_xRv7mokmF8qt3hYh0w4CJMIqM30g4QGv6hqidr2ZMQDHjDvphY8FiulXFvn-7MMWjr35k0wE-irEoc4MttG0RycNkRoAePBbd_v1A5jfqLHdKO55CV63u0/s72-c/Opera%20%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_2023-11-21_141105_pixabay.com.png
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2023/11/blog-post_307.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2023/11/blog-post_307.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy