-->

Αρχαία Ολυμπία: Ορισμός συμβούλων

Για τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσ...


Για τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως και τη συνεπικούρηση του έργου των Αντιδημάρχων, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας όρισε τους κάτωθι Δημοτικούς συμβούλους ως εντεταλμένους με τις εξής αρμοδιότητες: 

Α. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Αλεξανδρόπουλο Ιωάννη του Χαραλάμπους ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την Δημοτική Ενότητα Φολόης, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων) αναθέτοντας σε αυτόν: - Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. - Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. - Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. - Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων. - Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φολόης. - Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών (πλην αυτών που ορίζει η Εγκύκλιος 28/Α.Π.44133/24.8.2018, σελ. 3 της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών) και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, καθώς και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων. 

Β. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Μπαντούνα Γεώργιο του Νικολάου ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την Δημοτική Ενότητα Λασιώνος, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων) αναθέτοντας σε αυτόν: - Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. - Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. - Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. - Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων. - Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λασιώνος. - Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών (πλην αυτών που ορίζει η Εγκύκλιος 28/Α.Π.44133/24.8.2018, σελ. 3 της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών) και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, καθώς και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων. 

Γ. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Γαλύφα Γεώργιο του Διονυσίου ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την Δημοτική Ενότητα Λαμπείας, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων) αναθέτοντας σε αυτόν: - Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. - Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. - Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. - Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων. - Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας. - Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών (πλην αυτών που ορίζει η Εγκύκλιος 28/Α.Π.44133/24.8.2018, σελ. 3 της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών) και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, καθώς και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων. 

Δ. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Γκούβα Πέτρο του Φωτίου ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αγροτικής και Κτηνοτροφικής ανάπτυξης, παραγωγής και αγροτικής οδοποιίας χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων). - Υποστήριξη Αντιδημάρχου με τις σχετικές αρμοδίότητες. - Σύνταξη προτάσεων για την διαμόρφωση, διαχείριση και ανάπτυξη σχετικών ζητημάτων. - Συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. - Συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου. Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών σχετικών με τον τομέα ευθύνης και εποπτείας που του ανατέθηκε. 

Δ) Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Μουζή Αντώνιο του Γεωργίου ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού, Νεολαίας και Περιβάλλοντος χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων) αναθέτοντας σε αυτόν: - Υποστήριξη Αντιδημάρχου με τις σχετικές αρμοδιότητες. - Σύνταξη προτάσεων για την διαμόρφωση, διαχείριση και ανάπτυξη σχετικών ζητημάτων. - Συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. - Συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου. Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών σχετικών με τον τομέα ευθύνης και εποπτείας που του ανατέθηκε.

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Αρχαία Ολυμπία: Ορισμός συμβούλων
Αρχαία Ολυμπία: Ορισμός συμβούλων
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYlAiDytlyjChjOWf96rE9LNFBFV11TepWMFMOPgHUVOdkmQV03gxeGYGufsZ_T9xG87AnBxARcGbtcsgHzh37hpQEz7Fkg1xuS6OvejsYg5b-fVLt3GWA3JOVP7TtKx5wSojFDPG26ZbcYnmSVd9E_CtPl9Uu0OfcnnQD-qwJGNVAH4V1XCKkt732quM/s600/olympia-town.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYlAiDytlyjChjOWf96rE9LNFBFV11TepWMFMOPgHUVOdkmQV03gxeGYGufsZ_T9xG87AnBxARcGbtcsgHzh37hpQEz7Fkg1xuS6OvejsYg5b-fVLt3GWA3JOVP7TtKx5wSojFDPG26ZbcYnmSVd9E_CtPl9Uu0OfcnnQD-qwJGNVAH4V1XCKkt732quM/s72-c/olympia-town.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2024/01/blog-post_74.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2024/01/blog-post_74.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy