Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

2η Τροποποίηση στην ΥΑ για τις ομάδες παραγωγών

2η Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώ...


2η Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020. Σύμφωνα με την ΥΑ η Ομάδα/Οργάνωση Παραγωγών να τηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, από τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι σχετικές κινήσεις που αφορούν το έργο.

Παράλληλα, η α' και η β' δόση (εφόσον έχει συμπληρωθεί το 1ο έτος λειτουργίας από την ημερομηνία αναγνώρισης) καταβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες δύο (2) δόσεις με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο καταβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα μία κάθε έτος για τα επόμενα δύο (2) έτη, με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία αναγνώρισης της ομάδας / οργάνωσης.

Η τελική δόση καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του πέμπτου (5ου) έτους από την ημερομηνία αναγνώρισης. Στην περίπτωση που η ομάδα Παραγωγών / οργάνωση Παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής συμπεριλαμβανομένων και των ετών λειτουργίας που έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.

Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α΄ δόση πληρωμής της ομάδας Παραγωγών ή της οργάνωσης Παραγωγών, πραγματοποιείται βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην οργάνωση.

Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία. Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά και τη βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα / οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή της.

Το ποσό στήριξης υπολογίζεται ανά έτος ως ακολούθως:

-10% της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην οργάνωση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013.
- 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση
-6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
-4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
-2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση

H αίτηση πληρωμής για την καταβολή της α' δόσης (10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο) υποβάλλεται εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται με απόφαση του ΕΦΔ. Στην περίπτωση που η ομάδα Παραγωγών / οργάνωση Παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης, τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής συμπεριλαμβανομένων και των ετών λειτουργίας που έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.

Η αίτηση πληρωμής για την καταβολή των επόμενων δόσεων υποβάλλεται εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται με απόφαση του ΕΦΔ μετά την συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία αναγνώρισης του δικαιούχου. Η αίτηση καταβολής της τελικής πληρωμής μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση του πέμπτου (5) έτους από την ημερομηνία αναγνώρισης του δικαιούχου και εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται με απόφαση του ΕΦΔ. Με την υποβολή της τελικής αίτησης πληρωμής ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου και ολοκλήρωσης της πράξης.

Για την α' δόση:

Α) Βεβαίωση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής υπογεγραμμένη από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ για κάθε μέλος της ομάδας Παραγωγών / οργάνωσης Παραγωγών και για τα τρία (3) έτη πριν τη συμμετοχή τους στην ομάδα / οργάνωση,

Β) Αναλυτική κατάσταση ανά έτος για κάθε μέλος που θα αναφέρονται τα παραστατικά πώλησης, υπογεγραμμένη από τον ορκωτό λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας/οργάνωσης Παραγωγών. Τα πρωτότυπα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια, ιδιωτικά συμφωνητικά, κ.λπ.) τηρούνται στο αρχείο της ομάδας Παραγωγών / οργάνωσης Παραγωγών και τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος ανεξαρτήτως εάν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των εν λόγω δικαιολογητικών και παραστατικών.

Για κάθε επόμενη από την α' δόση: 

Α) Βεβαίωση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής υπογεγραμμένη από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ του ημερολογιακού έτους που αφορά η αίτηση πληρωμής,

Β) Αναλυτική κατάσταση ανά έτος που θα αναφέρονται τα παραστατικά πώλησης, υπογεγραμμένη από τον ορκωτό λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας/οργάνωσης Παραγωγών

Τα πρωτότυπα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια, ιδιωτικά συμφωνητικά, κ.λπ.) τηρούνται στο αρχείο της ομάδας Παραγωγών / οργάνωσης 6 Παραγωγών και τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος ανεξαρτήτως εάν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των εν λόγω δικαιολογητικών και παραστατικών.

Αντίγραφο του καθημερινού ημερολογίου, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες των εργαζομένων και η παροχή υπηρεσιών επιτηδευματιών στο δικαιούχο. Το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 11, αποτελούν αντικείμενο διοικητικού ελέγχου από τον ΕΦΔ.

Ο ΕΦΔ δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους των παραστατικών πώλησης που αφορούν την πληρωμή. Οι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλέσουν εγγράφως την αίτηση πληρωμής οποτεδήποτε μετά την υποβολή της και μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης σύμφωνα με το άρθρο 3, Καν (ΕΕ) 809/2014 και τη διαδικασία Ι.6.2 «Ανάκληση αιτήσεων πληρωμής» που περιγράφεται στο ΣΔΕ, όπως ισχύει.

Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτημα ανάκλησης ως προς τα μέρη που έχουν ελεγχθεί και για τα οποία έχουν διαπιστωθεί ευρήματα ή εφόσον έχει αναγγελθεί επιτόπιος έλεγχος στον δικαιούχο. Στην περίπτωση μη υποβολής της αίτησης πληρωμής εντός του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί με απόφαση του ΕΦΔ, επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί στη μείωση της ενίσχυσης (επιλέξιμο ποσό) για το έτος που αφορά η μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης πληρωμής κατά 7,7% για κάθε μήνα καθυστέρησης (από την πρώτη έως την αμέσως προηγούμενη ημερολογιακά ημέρα του επόμενου μήνα).

Η μη υποβολή της αίτησης πληρωμής σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων πληρωμής που 7 έχει οριστεί με την απόφαση του ΕΦΔ, οδηγεί στη μη καταβολή της ενίσχυσης για το έτος που αφορά η μη υποβολή αυτής. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης πληρωμής για δύο (2) συνεχόμενα έτη, το έργο απεντάσσεται και η επιχορήγηση επιστρέφεται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020.

Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου της β' δόσης διαπιστωθεί ότι η πραγματική αξία παραγωγής αποκλίνει σε ποσοστό άνω του 30% από την εκτιμώμενη αξία παραγωγής τότε ο ΕΦΔ προβαίνει σε σύσταση προς το δικαιούχο για τροποποίηση του εκτιμώμενου ποσού των επόμενων ετών.

Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου της γ' δόσης διαπιστωθεί ότι η πραγματική αξία παραγωγής συνεχίζει να αποκλίνει σε ποσοστό άνω του 30% από την εκτιμώμενη αξία παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αξίες παραγωγής (πραγματική και εκτιμώμενη) των δύο πρώτων δόσεων, τότε ο ΕΦΔ αφενός τροποποιεί ανάλογα τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για τις επόμενες δύο δόσεις λαμβάνοντας υπόψη την ανώτερη αξία παραγωγής των πρώτων τριών δόσεων και αφετέρου επιβάλει μείωση για την εν λόγω δόση (γ') σε ποσοστό 10% του ποσού που θα έπρεπε να λάβει ο δικαιούχος.

www.agrocapital.gr

COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": 2η Τροποποίηση στην ΥΑ για τις ομάδες παραγωγών
2η Τροποποίηση στην ΥΑ για τις ομάδες παραγωγών
https://2.bp.blogspot.com/-NL4qpsgI8ig/XcXEG7mD0TI/AAAAAAADyZM/vHuGzz_xFHUVb_i-YuGCayMC_i2W590XQCLcBGAsYHQ/s640/4444.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-NL4qpsgI8ig/XcXEG7mD0TI/AAAAAAADyZM/vHuGzz_xFHUVb_i-YuGCayMC_i2W590XQCLcBGAsYHQ/s72-c/4444.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2019/11/2.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2019/11/2.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy