Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Τεχνικό πρόγραμμα 2019

Σε λίγη ώρα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, όπου το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης [διαβάστε εδώ όλα τα θέματα...


Σε λίγη ώρα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, όπου το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης [διαβάστε εδώ όλα τα θέματα] είναι η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση: 1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης έτους 2019(Εισηγητής: Αναπληρωτής Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Κος Τσουραπάς Γεώργιος)

Διαβάστε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2019:

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί τη βάση αλλά και προϋπόθεση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου, που εγκρίνεται με ιδιαίτερη διαδικασία και ελέγχεται από τα Όργανα της Κεντρικής Διοίκησης.

Η σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος περιορίζεται από σειρά διαδικαστικών και πρακτικών ζητημάτων που θέτουν συγκεκριμένα όρια και ως ένα βαθμό, υποδεικνύουν τις κατευθύνσεις και τον προγραμματικό σχεδιασμό του Δήμου.

Τα ζητήματα αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

α. Οι επαναλαμβανόμενες μειώσεις της κρατικής χρηματοδότησης των Δήμων τα τελευταία χρόνια και η αντικειμενική αδυναμία συγκέντρωσης ίδιων πόρων, εξαιτίας της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών καθιστούν πρακτικά αδύνατη την ενσωμάτωση νέων φιλόδοξων αναπτυξιακών έργων.

β. Η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, περιορίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα μόνο στις εξασφαλισμένες πιστώσεις για το 2019 (ΚΑΠ Επενδ. Δαπάνες 2019, Πυροπροστασία 2019 και σε έργα για τα οποία υπάρχει απόφαση ένταξης).

γ. Η κατάσταση της Τεχνικής Υπηρεσίας από άποψη δυναμικού, σε ότι αφορά τις ειδικότητες και τον αριθμό των στελεχών, παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις.

Παρόλα αυτά η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε για το έτος 2019, ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ μελέτες, έναντι εξήντα επτά (67) μελετών το 2018, για τον Δήμο και για τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα. Διεξήγαγε ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ Συνοπτικούς Διαγωνισμούς, ΤΕΣΣΕΡΙΣ ανοικτούς Διαγωνισμούς, ενώ ΠΕΝΤΕ ακόμη έργα βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης (κατάρτιση όρων δημοπράτησης από Οικονομική Επιτροπή).

Παρά τις παραπάνω αντικειμενικές δυσκολίες, κάθε χρόνο ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης συντάσσει το Τεχνικό Πρόγραμμα του επόμενου έτους και στο πλαίσιο των θεσμικών απαιτήσεων: 

α. θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους,

β. λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και προτάσεις των Οργάνων του (Συμβούλια Κοινοτήτων, Επιτροπή Διαβούλευσης κ.λπ.) και θέτοντας προτεραιότητες που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών των υποδομών του και στο πλαίσιο του δυνατού των πολιτών,

γ. αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους των Υπηρεσιών του.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα, συντάχθηκε σύμφωνα με οδηγίες που δόθηκαν με την ΚΥΑ (Υπ. Οικονομικών & Εσωτερικών), οικ. 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086 – τεύχος Β΄) με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2019 – Τροποποίηση της αριθ. : 7028/2004 (Β΄253) απόφασης», ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ΚΥΑ και ειδικότερα :

• Το άρθρο 1, παραγρ. 1 - 2ο εδάφιο & παραγρ. 4,

• την παράγραφο Α.1 του άρθρου 3 – Ειδικές Οδηγίες κατάρτισης του Π/Υ έτους 2019, «οι πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων, ως έσοδα από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού, ειδικότερα:

• στην παραγρ. Α.1-περίπτ. 7, στον υπό κατάρτιση Π/Υ, το συνολικό ποσό για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2018 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 6ΝΑΑ465ΧΘ7-427) που αποδόθηκε στο Δήμο επί τρία, το ποσό αυτό για τον δήμο μας ανέρχεται στις 116.210,00 €, ΕΠΟΜΕΝΩΣ το συνολικό ποσό που πρέπει να ληφθεί υπόψη για το έτος 2019 είναι : 116.210,00 Χ 3 = 348.630,00 €.

• Στην παραγρ. Α1 περίπτ. 8, αναφέρεται ότι «οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ για την κάλυψη δαπανών επισκευών & συντηρήσεων σχολείων κτιρίων υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν το 2018 (Απόφαση κατανομής ΩΜΓ465ΧΘ7-22Γ), το ποσό αυτό ανέρχεται στις 62.700,00 € , όμως επειδή το ποσό αυτό αποδίδεται στις Σχολικές Επιτροπές (Α΄-θμιας & Β΄-θμιας Εκπαίδευσης) και εκτελούν αυτές απευθείας τα έργα – εργασίες συντήρησης, δεν θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2019, θα ενταχτεί στον προϋπολογισμό του 2019 και θα αποδοθεί στην συνέχεια στα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα.

• Στην παραγρ. Α1, περίπτ. 10, αναφέρεται ότι «οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν το 2018 (Απόφαση κατανομής ΑΔΑ: 6ΖΜ9465ΧΘ7-8ΡΖ), το ποσό αυτό ανέρχεται στις 90.600,00 €, στο συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να υπολογισθεί και η παρακράτηση του 0,15 % που γίνεται από το Τ.Π. & Δ), άρα το καθαρό ποσό για διάθεση είναι 90.464,10 €, εκ των οποίων τα 50.600,00 € θα διατεθούν για έργα, επομένως θα εγγραφούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα, τα υπόλοιπα για «εργασίες» & «προμήθειες», δηλαδή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών πυροπροστασίας, οι οποίες ως γνωστόν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό.

• Στην Παραγρ. Α3, του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, αναφέρεται ότι «Επιχορηγήσεις από τον Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2018 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ κ.λ.», καθώς επίσης και συνεχιζόμενες συμβάσεις έργων του 2017 & 2018, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στο Τ.Π. του 2019, έχουν ενταχθεί τα έργα του συνημμένου πίνακα, που πληρούν τις παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις.

• Επίσης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019, συμπεριλαμβάνονται Οφειλόμενα έργα, • Τέλος στο Τεχνικό Πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνονται συνεχιζόμενες συμβάσεις έργων του 2018, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ειδικευμένες πιστώσεις.

Το Γενικό Σύνολο των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το τρέχον έτος, ανέρχεται στο ποσό των 6.519.048,96 €. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι για την σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, εξεδόθη από την υπηρεσία μας το με αριθ. πρωτ. : 14432/10-12-2018 έγγραφο, με το οποίο ενημερώθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών & Κοινοτικών Κοινοτήτων, για την κατάθεση προτάσεων, σύμφωνα με συνημμένο πίνακα ο οποίος τους ενημέρωνε αναλυτικά για τα διαθέσιμα ποσά, καθώς επίσης και για την κατανομή ανά Δ. & Τ.Κ. 

COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Τεχνικό πρόγραμμα 2019
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Τεχνικό πρόγραμμα 2019
https://1.bp.blogspot.com/-ArLrl0I-61U/XD9UwzPX6dI/AAAAAAADS48/wuqczIVQ6nceRhrQWrRTwwT1YyZ-sXgJwCLcBGAs/s640/P1140937.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-ArLrl0I-61U/XD9UwzPX6dI/AAAAAAADS48/wuqczIVQ6nceRhrQWrRTwwT1YyZ-sXgJwCLcBGAs/s72-c/P1140937.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2019/01/2019_16.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2019/01/2019_16.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy